Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie ewolucjonizmu

Specjalistyczny program szkoleniowy dla nauczycieli biologii z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.
Partner

Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie ewolucjonizmu

Specjalistyczny program szkoleniowy dla nauczycieli biologii z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.
Data startu
Nabór otwarty
Forma kształcenia
online
Czas trwania
3 miesiące

Specjalistyczny program szkoleniowy dla nauczycieli biologii z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć. Zakres merytoryczny kursu zawiera odpowiedzi na poniższe pytania: 

  • jak na lekcjach biologii wykorzystać nowoczesne techniki badawcze i jednocześnie realizować podstawę programową 
  • co zrobić, aby zachęcić uczniów do nauki biologii na przykładzie ewolucjonizmu,
  • jak skutecznie uczyć zagadnień z zakresu ewolucji z wykorzystaniem autorskich programów nauczania?

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii na przykładzie ewolucjonizmu, z użyciem technik opartych na zasadach aktywnego uczenia się i projektowania badań i analizie dowodów naukowych.

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli biologii wszystkich szczebli nauczania, dyrektorów.

Praktyczne materiały
Narzędzia edukacyjne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Wyposażysz się w kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły na zajęciach biologii i wykorzystasz niestandardowe pomoce dydaktyczne
Będziesz potrafił motywować i układać atrakcyjne programy zajęć dla uczniów o różnych kompetencjach w oparciu o doświadczenia specjalistów prowadzących praktyczne szkolenia z nauczycielami i warsztaty dla dzieci i młodzieży
Wysłuchasz i obejrzysz atrakcyjne wkłady z zakresu ewolucjonizmu wraz z metodami dydaktycznymi, dopasowane do konkretnych wymagań podstawy programowej które przyniosą realne efekty w postaci poprawy efektów kształcenia
Zapoznasz się z najnowszymi dowodami, odkryciami i przykładami z zakresu ewolucji gotowymi do wykorzystania od ręki na zajęciach z uczniami
Poznasz sprytne i proste sposoby na rozbudzenie wyobraźni uczniów, ich kreatywności i zapału do nauki,
Otrzymasz ciekawe pomysły do tworzenia edukacyjnych projektów badawczych oraz pakiet nieszablonowych inspiracji do zajęć
Przygotujesz własne interaktywne zajęcia wspomagające rozwój kompetencji biologicznych uczniów
Dowiesz się, w jaki sposób w atrakcyjny sposób przedstawić trudne zagadnienia z zakresu ewolucjonizmu

Zawartość kursu

Filmy

5 godzin filmów szkoleniowych szczegółowo omawiających daną tematykę
5 godzin filmów szkoleniowych szczegółowo omawiających daną tematykę
Wskazówki

Pakiet wskazówek ze strony ekspertów
Pakiet wskazówek ze strony ekspertów
Scenariusze

Oryginalne scenariusze zajęć do wykorzystania na lekcji
Oryginalne scenariusze zajęć do wykorzystania na lekcji
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Artykuły merytoryczne

Prezentacje w formie pdf, schematy
Prezentacje w formie pdf, schematy
Test

Test potwierdzający zdobytą wiedzę
Test potwierdzający zdobytą wiedzę
Certyfikat

Zaświadczający udział w kursie
Zaświadczający udział w kursie

Program kursu

Uczeń XXI wieku – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki biologii?
+
Jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z – jak wykorzystać potencjał uczniów pokolenia komputera i Internetu i uniknąć nieporozumień.
Co hamuje, a co wspiera proces nauki – jak planować zajęcia i dobierać materiał dydaktyczny z wykorzystaniem osiągnięć neurodydaktyki.
Jak stymulować motywację uczniów i budować pozytywną atmosferę na lekcji, by uczniowie uwierzyli we własne możliwości.
Jak rozwijać kreatywność w warunkach szkolnych – symulacje ćwiczeń z wykorzystaniem skutecznych metod aktywizujących.
HISTORIA MYŚLI EWOLUCYJNEJ I TEORIA SELEKCJI NATURALNEJ - jak poprowadzić z pozoru nudny temat, aby uczniowie słuchali z zapartym tchem
+
Co to jest ewolucja i jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do zmian ewolucyjnych?
Dr hab. Ewa Chudzińska prof. UAM
Proces ewolucji - znaczenie zmienności i dziedziczności w procesie ewolucji
Podstawa programowa. Uczeń: Przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji; Przedstawia rodzaje zmienności i wykazuje znaczenie zmienności genetycznej w procesie ewolucji;
Historia myśli ewolucyjnej.
mgr Anetta Lewandowska-Wosik
Od starożytności do koncepcji nowożytnego ewolucjonizmu
Teoria ewolucji Karola Darwina oraz Russela Wallace`a
MIKROEWOLUCJA - jak sprawić, aby trudne zagadnienia z zakresu specjacji, selekcji, adaptacji i doboru naturalnego stały się proste
+
Mikroewolucja – zmiany mikroewolucyjne w populacjach i sposób ich wykrywania.
dr hab. Iwona Melosik prof. UAM
Czynniki wpływające na zmienność w populacji
Obliczanie frekwencji alleli, genotypów oraz fenotypów
Podstawa programowa. Uczeń: Określa warunki, w jakich zachodzi dryf genetyczny. Przedstawia przyczyny zmian częstości alleli w populacji.
Selekcja kierunkowa, różnicująca, stabilizująca, selekcja płciowa, przykłady.
dr hab. Iwona Melosik prof. UAM
Selekcja, a zdolność do przeżycia i reprodukcji
Typy selekcji
Podstawa programowa. Uczeń: Wyjaśnia mechanizm działania doboru naturalnego i przedstawia jego rodzaje (stabilizujący, kierunkowy i różnicujący);
Działanie selekcji naturalnej, a choroby genetyczne człowieka.
dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak prof. UAM
Jednogenowe i wieloczynnikowe choroby genetyczne
Dlaczego mimo działania selekcji w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne?
Podstawa programowa. Uczeń: Wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne;
Adaptacje jak rezultat działania selekcji naturalnej, przykłady.
dr hab. Iwona Melosik prof. UAM
Adaptacje behawioralne, strukturalne i fizjologiczne
Hipotetyczny organizm w hipotetycznym świecie
Podstawa programowa. Uczeń: Wykazuje, że dzięki doborowi naturalnemu organizmy zyskują nowe cechy adaptacyjne;
SPECJACJA – przykłady i precyzyjne wyjaśnienia, które pozwolą uczniom zrozumieć zasady powstawania gatunków
+
Powstawanie gatunków (specjacja), koncepcje gatunku, przyczyny specjacji (izolacja pre- i postzygotyczna).
dr hab. Iwona Melosik prof. UAM
Koncepcje gatunku
Przyczyny specjacji – izolacja pre- i postzygotyczna
Typy specjacji (allopatryczna oraz sympatryczna), przykłady.
dr hab. Iwona Melosik prof. UAM
Specjacja allopatryczna
Specjacja sympatryczna
Podstawa programowa. Uczeń: Przedstawia gatunek jako izolowaną pulę genową; Przedstawia specjację jako mechanizm powstawania gatunków.
MAKROEWOLUCJA - jak w jasny sposób wyjaśnić badania i koncepcje, które pogłębią rozumienie historii życia na Ziemi i procesów prowadzących do wymierania gatunków
+
Makroewolucja – wymieranie gatunków oraz różnicowanie się gatunków na masową skalę.
dr Szymon Konwerski
Pochodzenie życia (z materii nieożywionej, hipoteza panspermii)
Różnicowanie się gatunków i epizody wielkiego wymierania
Sukces ewolucyjny między dwoma wielkimi wymieraniami
Podstawa programowa. Uczeń: Przedstawia hipotezy wyjaśniające najważniejsze etapy biogenezy; Porządkuje chronologicznie wydarzenia z historii życia na Ziemi; wykazuje, że zmiany warunków środowiskowych miały wpływ na przebieg ewolucji
HISTORIA EWOLUCJI CZŁOWIEKA – jak za pomocą przykładów, analiz i precyzyjnych wskazówek wyjaśnić trudne zagadnienia z zakresu ewolucji człowieka
+
Źródła informacji dotyczące ewolucji człowieka (dane molekularne i kopalne)
Ewolucja człowieka w świetle danych kopalnych, anatomii porównawczej i in.
Ewolucja człowieka na podstawie danych molekularnych
Podstawa programowa. Uczeń: Analizuje różnorodne źródła informacji dotyczące ewolucji człowieka i przedstawia tendencje zmian ewolucyjnych. Porządkuje chronologicznie formy kopalne człowiekowatych wskazując na ich cechy charakterystyczne;
Pokrewieństwo człowieka z innymi zwierzętami.
dr hab. Iwona Melosik prof. UAM
Analiza pokrewieństwa człowieka z innymi zwierzętami na podstawie drzewa filogenetycznego
Podobieństwa pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi na podstawie różnego typu danych
Podstawa programowa. Uczeń: Określa pokrewieństwo człowieka z innymi zwierzętami, na podstawie analizy drzewa rodowego; Przedstawia podobieństwa między człowiekiem a innymi naczelnymi; przedstawia cechy odróżniające człowieka od małp człekokształtnych.

Prowadzący

Dr hab. Prof. UAM Iwona Melosik
Pracownik Zakładu Genetyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się biologią ewolucyjną, głównie mikroewolucją. Koncentruje się głównie na procesach zachodzących w małych populacjach gatunków zagrożonych wyginięciem (owadów, ssaków). Analizuje czynniki wpływające na zmiany częstości alleli i genotypów w populacjach wykorzystując do tego celu wiele programów do analizy danych i obliczeń statystycznych. Interesuje się sztuką, architekturą, ogrodnictwem.
Dr hab. Prof. UAM Ewa Chudzińska
Genetyk, od ponad 20 lat nauczyciel akademicki, wieloletnia dyrektor do spraw dydaktyki Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dla szkół z zakresu genetyki. Aktywna propagatorka wiedzy o współczesnych zagadnieniach związanych z dziedziczeniem. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych, redaktor wydania przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów „Podstawy genetyki”, jak również współautor przekładu z języka angielskiego podręcznika „Krótkie wykłady. Genetyka” PWN. Certyfikowany tutor akademicki.
Dr hab. Prof. UAM Aleksandra Wojnicka-Półtorak
Zajmuje się genetyką populacji roślin, szczególnie gatunków drzewiastych. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych oraz przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów „Podstawy genetyki”, jak również współautor przekładu z języka angielskiego podręcznika „Krótkie wykłady. Genetyka” PWN. Prowadzi warsztaty i zajęcia laboratoryjne z genetyki w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Biologóy, Nocy Naukowców, Fascynujący Świat Roślin oraz dla szkół patronackich. Certyfikowany tutor akademicki.
mgr Anetta Lewandowska-Wosik
Biolog molekularny od kilkunastu lat pracujący w Zakładzie Genetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół Drosophila melanogaster i Drosophila suzukii (m.in. genetyka, odpowiedź na stresy, rozwój) - tego dotyczy realizowana przez nią praca doktorska, ale również wokół genetyki populacyjnej m.in. drzew leśnych.
dr Wojciech Glac
Neurobiolog, wieloletni nauczyciel akademicki. Jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi. Angażuje się w prowadzenie szkoleń i wykładów dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się i gamifikacji (EduPlus). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Jest laureatem nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz nagrody "Nauczyciel Roku na Wydziale Biologii UG".
dr Szymon Konwerski
Zoolog, entomolog. Pracownik Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka badawcza dotyczy głównie biologii, ekologii i ochrony różnorodności gatunkowej chrząszczy, oraz ich związków z innymi organizmami i znaczenia w różnych typach ekosystemów.
>

Kup dostęp!

2 kursy za 1
Pakiet produktów

OFERTA TYGODNIA! Kupując kursy w pakiecie otrzymasz dostęp do dwóch kursów za cenę jednego.

Produkt 1
Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie ewolucjonizmu
Czas trwania 3 miesiące
Pełen program kursu TUTAJ
Produkt 2
Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki
Czas trwania 3 miesiące
Pełen program kursu TUTAJ
Cena
1476 PLN brutto

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Katarzyna Zaborowska
tel. 61 66 55 828

Zobacz również

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476 PLN
Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476 PLN
Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK - edycja pierwsza
Nauczanie
Sprawdź
Data startu 2020-04-24
Cena 60.27 PLN
>> DO KATALOGU <<