§ 1.
WSTĘP

 1. Platforma szkoleniowa dostępna pod adresem internetowym https://www.uniqskills.com stanowi własność spółki Forum Media Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Polska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00  zł, adres poczty elektronicznej: hello@uniqskills.com. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania platformy szkoleniowej oraz sprzedaży usług w postaci kursów dostępnych na Platformie szkoleniowej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.uniqskills.com/pl/page/polityka-prywatnosci.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim.

§ 2.
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem https://www.uniqskills.com/, służąca do udostępniania kursów szkoleniowych dla zainteresowanych osób.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Platformy szkoleniowej.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta kupiła dostęp do treści szkoleniowych.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Kurs - odpłatny pojedynczy kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny na Platformie szkoleniowej.
 7. Pakiet Kursów – kilka Kursów połączonych ze sobą i dostępnych odpłatnie na Platformie szkoleniowej. Płatność za Pakiet Kursów jest dokonywana jednorazowo.
 8. Pakiet Kursów Subskrypcyjnych – stały Kurs realizowany przez czas nieoznaczony składający się z określonej w Zamówieniu liczby modułów przypadających na jeden okres rozliczeniowy. Częstotliwość publikacji modułów określa każdorazowo treść Zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z okresem rozliczeniowym wskazanym w treści Zamówienia. Płatność za Pakiet Kursów Subskrypcyjnych dokonywana jest jednorazowo za każdy okres rozliczeniowy.
 9. Cykl – kilka Kursów połączonych ze sobą w kompleksowy program edukacyjny, dostępnych odpłatnie na Platformie szkoleniowej. Płatność za uczestnictwo w Cyklu dokonywana jest sukcesywnie.
 10. Kurs Nano – specjalna oferta Usługodawcy realizowana na indywidualnych warunkach w formie Kursu lub Pakietu Kursów Subskrypcyjnych zmodyfikowanego w ten sposób, że w jego zakres wchodzi Kurs podstawowy oraz z góry określona liczna Kursów uzupełniających, publikowanych i rozliczanych w okresach wskazanych w treści oferty.
 11. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 12. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych treści szkoleniowych.
 13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleniowej.
 15. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Platformy szkoleniowej określonego Kursu, Cyklu lub Pakietu Kursów i Pakietu Kursów Subskrypcyjnych zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 16. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej poprzez, który dokonywane jest Zamówienie.
 17. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Platformie szkoleniowej, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.
 18. Biuro Obsługi Klienta – centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Platformy szkoleniowej, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://www.uniqskills.com/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Platformy szkoleniowej dostępna jest pod adresem https://www.uniqskills.com/pl/page/polityka-prywatnosci.

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej i treści szkoleniowych niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji na Platformie szkoleniowej, w tym w celu uzyskiwania dostępu do treści szkoleniowych).
 2. Treści szkoleniowe dostarczane są w języku polskim.
 3. Treści szkoleniowe w formie materiałów wideo udostępniane są w postaci transmisji strumieniowej.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści szkoleniowych na okres wskazany w treści Zamówienia. Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizowania treści szkoleniowych. Aktualizowane są wyłącznie te treści w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 5. Usługodawca nie ogranicza dostępu do treści szkoleniowych w zależności:
  1. od miejsca położenia urządzenia Użytkownika,
  2. liczby odtworzeń materiałów wideo,
  3. czasu oglądania materiałów wideo,
  4. czasu czytania lub korzystania z treści szkoleniowych.
 6. W indywidualnych przypadkach treści szkoleniowe mogą zostać udostępnione z możliwością pobrania do pamięci urządzenia Użytkownika lub w formie transmisji strumieniowej na żywo, dostępnej dla Użytkownika wyłącznie w czasie trwania wydarzenia. Warunki techniczne, w tym konieczność posiadania konkretnego oprogramowania, czas odtwarzania, typ i rozmiar pliku, wskazane zostają na Platformie szkoleniowej w miejscu widocznym dla Użytkownika.

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy szkoleniowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Platformy szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Opis każdego Kursu, Cyklu, Pakietu Kursów i Pakietu Kursów Subskrypcyjnych, w tym ilość modułów tematycznych, sposób odbywania Kursu, Cyklu, Pakietu Kursów i Pakietu Kursów Subskrypcyjnych jest wskazany przy opisie odpowiednio każdego Kursu, Cyklu, Pakietu Kursów i Pakietu Kursów Subskrypcyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Kursów.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy szkoleniowej w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy szkoleniowej bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu opłata za dostęp do treści szkoleniowych na Platformie szkoleniowej nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 9. Użytkownik uzyskujący dostęp do Platformy szkoleniowej w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 10. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.
DOSTĘP DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup w Platformie szkoleniowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej.
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Platformy szkoleniowej, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu treści szkoleniowych.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  2. ustalić Hasło;
  3. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 7. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji na Platformie szkoleniowej.
 8. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 10. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 11. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 12. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 13. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail hello@uniqskills.com. W przypadku usunięcia konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za udział w Kursie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 14. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 16. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7.
CENY I PŁATNOŚĆ

        jest równoznaczny z rezygnacją Klienta z subskrypcji Kursu.

 1. Wszystkie ceny podane na Platformie szkoleniowej wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierające podatek VAT 23%). Ceny netto podane są w boxie z ceną na formularzu płatności. Klient uiszcza cenę brutto.
 2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 3. Cena, podana na Formularzu Zamówienia jest ceną wiążącą.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen na Platformie szkoleniowej. Zmiana ceny produktu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten produkt. Cena podana na Platformie szkoleniowej wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.
 5. W zależności od oferowanej przez Usługodawcę opcji, zakup dostępu do Kursu odbywa się poprzez płatność:
  1. subskrypcyjną z czasem dostępu oraz okresem rozliczeniowym określonym w § 8 ust. 9 i 10 Regulaminu,
  2. jednorazową z czasem dostępu do Kursu określonym w § 8 ust. 11 Regulaminu.
 6. Zakup Pakietu Kursów Subskrypcyjnych odbywa się poprzez jednorazową płatność z góry za dany okres rozliczeniowy.
 7. Klient ma prawo zrezygnować z subskrypcji Kursu lub Pakietu Kursów Subskrypcyjnych w każdym czasie poprzez przycisk "Anuluj subskrypcję" w swoim panelu klienta w zakładce "Płatności". W przypadku rezygnacji usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu rozliczeniowego. W przypadku Kursów subskrypcyjnych Usługodawca przekaże Klientowi informację, kiedy nastąpi ostatnia płatność za Kurs.
 8. W przypadku Kursu nano realizowanego w formule Pakietu Kursów Subskrypcyjnych Klient zawiera umowę na czas oznaczony, która może zostać wypowiedziana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem każdorazowego okresu rozliczeniowego (tj. wskazanej w treści oferty daty publikacji każdego Kursu uzupełniającego). Wypowiedzenie złożone bez zachowania ww. terminu jest skuteczne od kolejnego okresu rozliczeniowego. Skorzystanie z przycisku „Anuluj Subskrypcję” o którym mowa w ust. 7 powyżej jest równoznaczne,  ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na Kurs nano.
 9. W przypadku płatności subskrypcyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny  przy czym nowa cena dotyczyć będzie kolejnego okresu rozliczeniowego i powinna zostać zakomunikowana najpóźniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem. W terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o nowej cenie Klient ma prawo do rozwiązania umowy subskrypcji ze skutkiem na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego.
 10. W przypadku Zamówienia dostępu do Cyklu Klient dokonuje płatności za dostęp do pierwszego w Cyklu Kursu, a następnie sukcesywnie, za kolejne Kursy udostępniane mu w ramach Cyklu. Ceny wszystkich Kursów w ramach Cyklu powinny być znane Klientowi z góry, w chwili złożenia Zamówienia na dostęp do Cyklu. W przypadku Cyklu, do którego mają jeszcze w przyszłości zostać dodane nowe Kursy, cena nowego Kursu zostanie podana najpóźniej z chwilą dodania nowego Kursu do Cyklu.
 11. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT według wskazania Klienta.
 12. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Platformie szkoleniowej lub opłacając fakturę pro forma.
 13. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 14. Klient zamawiając dostęp do Kursu w formie subskrypcji wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez PayU SA z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej miesięcznej cenie dostępu do Kursu. Opłata będzie pobierana przez PayU raz w miesiącu.
 15. Klient zamawiając dostęp do Pakietu Kursów Subskrypcyjnych wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez PayU SA z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej cenie dostępu do Pakietu Kursów Subskrypcyjnych. Opłata będzie pobierana przez PayU raz na 12 miesięcy.
 16. W ramach płatności subskrypcyjnej Klient ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez PayU SA. PayU SA pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy.
 17. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 18. Usługodawca w Serwisie udostępnia Klientom odpowiedni link do dokonania płatności za Zamówienie.
 19. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 20. Klient po kliknięciu linka transakcji jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu PayU.pl
 21. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności realizowanej za pośrednictwem systemu PayU.pl Usługodawca może ponowić próbę obciążenia karty, nie częściej jednak niż 1 raz dziennie przez maksymalnie 31 dni od dnia Zamówienia lub rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.
 22. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty od Klienta, Usługodawca może zawiesić udostępnienie wykupionych treści szkoleniowych do czasu otrzymania zapłaty.
 23. Nieuregulowanie płatności za dostęp do treści szkoleniowych nie jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu Kursu, Pakietu Kursów lub Pakietu Kursów Subskrypcyjnych. Zakup dokonany za pośrednictwem Formularza Zamówienia pozostaje w mocy i stanowi prawne zobowiązanie do dokonania płatności za zakupioną usługę.
 24. Brak płatności za kolejny Kurs w ramach Cyklu nie jest równoznaczny z rezygnacją z Cyklu i udostępnianych w nim Kursów. Brak złożenia wyraźnej rezygnacji z udziału w Cyklu, na zasadach opisanych w § 9 ust. 7 Regulaminu, oznacza, że Klient jest zobowiązany opłacać płatności za kolejne udostępniane w Cyklu Kursy, na podstawie wystawianych faktur.
 25. Brak płatności za dostęp do Kursu o którym mowa w ust. 5 lit b. Regulaminu w:
  1. pierwszym okresie rozliczeniowym (90 dni) pomimo czterokrotnego wezwania do zapłaty lub
  2. pierwszym okresie rozliczeniowym po wznowieniu subskrypcji (30 dni) za trzy następujące po sobie okresy rozliczeniowe lub
  3. drugim i kolejnych okresach rozliczeniowych (30 dni) za trzy następujące po sobie okresy rozliczeniowe
 26. Brak płatności za dostęp do Pakietu Kursów Subskrypcyjnych w terminie 30 dni jest równoznaczny z rezygnacją Klienta z subskrypcji Pakietu. Rezygnacja następuje od kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku Kursów nano brak płatności za dostęp do Kursu uzupełniającego w terminie 30 dni jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Klienta umowy ze skutkiem od kolejnego okresu rozliczeniowego.

§ 8.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Platformy formach szkoleniowych, dokonuje Rejestracji na Platformie szkoleniowej, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz uiszcza opłatę, przy użyciu dostępnej formy płatności. Przedsiębiorca-Konsument przy wypełnianiu Formularza Zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży dostępu do Kursu, Pakietu Kursów lub Pakietu Kursów Subskrypcyjnych następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznie.
 4. W Formularzu Zamówienia Użytkownik wskazuje:
  1. obowiązkowo - imię i nazwisko Klienta, adres mailowy, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym aktualny adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej);
  2. fakultatywnie: numer kontaktowy w aplikacji WhatsApp.
 5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę oraz wybiera przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.  
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przy Rejestracji. Wraz z informacją Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Kurs, Pakiet Kursów lub Pakiet Kursów Subskrypcyjnych jest dostępny dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy. Cykl jest dostępny dla Klienta w zakresie przynajmniej pierwszego Kursu niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny za ten pierwszy Kurs na rachunku bankowym Usługodawcy. Kurs nano jest dostępny dla Klienta w zakresie Kursu podstawowego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny za ten Kurs na rachunku bankowym Usługodawcy. Kursy uzupełniające są publikowane w okresach wskazanych w treści oferty. Klient uzyskuje do nich dostęp wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny za ten Kurs uzupełniający na rachunku bankowym Usługodawcy. W każdym przypadku, gdy jest to wymagane prawnie lub technicznie Usługodawca przekazuje Klientowi dane których wykorzystanie pozwala Klientowi na natychmiastowy dostęp do usługi.
 9. W przypadku Kursu oferowanego w formie subskrypcji pierwszy okres rozliczeniowy subskrypcji wynosi 90 dni. Po jego upływie subskrypcja jest każdorazowo automatycznie odnawiana na kolejny okres rozliczeniowy wynoszący 30 dni. W przypadku wznowienia przez Klienta subskrypcji, pierwszy i kolejne okresy rozliczeniowe wynoszą 30 dni.
 10. Czas dostępu do Kursu oferowanego w formie subskrypcji jest równy okresowi rozliczeniowemu.
 11. W przypadku Kursu oferowanego w formie zakupu jednorazowego jest on dostępny dla Klienta przez okres wskazany na stronie Platformy Szkoleniowej dotyczącej danego kursu. Usługodawca przewiduje następujące okresy dostępu:
  1. 28 dni (4 tygodnie) od momentu udostępnienia Kursu,
  2. 90 dni od momentu udostępnienia Kursu,
  3. dożywotni - do czasu prowadzenia przez Usługodawcę Platformy Szkoleniowej lub usunięcia przez Użytkownika Konta
 12. Klient ma możliwość odpłatnego wydłużenia dostępu do Kursu o kolejny okres tylko w przypadku kursów udostępnianych na 90 dni. Czas dostępu oraz opłata za wydłużenie dostępu będą wskazane na koncie Klienta. 
 13. Kurs może być udostępniany Klientowi od razu w całości, a także kolejnymi częściami zgodnie z harmonogramem danego Kursu. W przypadku, gdy Kurs jest udostępniany Klientowi częściami, okres o którym mowa w § 8 ust. 11 Regulaminu liczony jest od momentu udostępnienia Kursu. W każdym przypadku harmonogram Kursu zawarty jest na koncie klienta w szczegółach Kursu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Kursów dostępnych na Platformie szkoleniowej z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Kursu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie.
 15. Aktualizowane są wyłącznie te Kursy, Pakiety Kursów lub Pakiety Kursów Subskrypcyjnych w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 16. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści szkoleniowych dostępnych na Platformie szkoleniowej także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Klienta o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi dostępu do Kursu w formie subskrypcji. W takiej sytuacji zakończenie świadczenia usługi nastąpi najwcześniej z dniem upływu okresu rozliczeniowego i związane będzie z brakiem pobierania opłat od Klienta za dostęp do Kursu.

§ 9.
CYKLE

 1. W skład Cyklu wchodzą Kursy wymienione w opisie Cyklu. Do Cyklu mogą być dodawane kolejne Kursy.
 2. Po Zamówieniu dostępu do Cyklu, Kursy są udostępniane Klientowi na jego koncie w sposób cykliczny – po ukończeniu pierwszego Kursu, przyznawany jest dostęp do kolejnego Kursu wchodzącego w skład Cyklu.
 3. Brak ukończenia przez Klienta Kursu w przewidzianym czasie dostępności Kursu skutkuje tym, że kolejny Kurs wchodzący w skład Cyklu zostaje dodany do jego konta automatycznie ostatniego dnia dostępności poprzedniego Kursu. Dostęp do materiałów w ramach nowego Kursu zostaje przyznany po opłaceniu faktury wystawionej Klientowi za kolejny Kurs z Cyklu.
 4. Po automatycznym dodaniu kolejnego Kursu do konta Klienta, Klient ma 14 dni na rezygnację z udziału w Cyklu, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępie 8 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia naliczonej opłaty za dodany Kurs. W razie braku rezygnacji z udziału w Cyklu w terminie 14 dni, Klient jest zobowiązany uiścić należną płatność za dodany Kurs bez możliwości rezygnacji.  
 5. Dostęp do każdego kolejnego Kursu wchodzącego w skład Cyklu przyznawany jest na 90 dni od momentu opłacenia faktury a przypadku Kursu wchodzącego w skład Cyklu oferowanego w modelu subskrypcyjnym na czas równy okresowi rozliczeniowemu.
 6. Faktura za kolejny Kurs w ramach Cyklu jest wystawiana:
  1. w dniu ukończenia poprzedniego Kursu przez Klienta albo
  2. ostatniego dnia dostępności poprzedniego Kursu jeżeli Kurs nie zostanie ukończony w tym czasie.
 7. Klient może w każdym momencie, bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Cyklu.  W przypadku rezygnacji z Cyklu płatność za przyznane wcześniej dostępy do Kursów nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z Cyklu nie anuluje faktury VAT, która została wystawiona po 14 dniach od dodania nowego Kursu do Cyklu Klienta.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w Cyklu odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj” w panelu Klienta w zakładce „Cykle” oraz potwierdzeniu decyzji w kolejnym etapie.
 9. Rezygnacja z uczestnictwa w Cyklu oznacza, że kolejne Kursy w ramach Cyklu nie będą dodawane do konta Klienta oraz nie zostaną wystawione kolejne faktury za płatność cykliczną.
 10. Klient ma możliwość ponownego przystąpienia do Cyklu. W tym celu musi kliknąć przycisk „Wznów” w panelu Klienta w zakładce „Cykle” oraz potwierdzić swoją decyzję w kolejnym etapie.
 11. W przypadku wznowienia Cyklu Klientowi zostanie wystawiona faktura za kolejną płatność cykliczną na dane podane w formularzu podczas składania Zamówienia.

§ 10.
REKLAMACJE KURSÓW I PŁATNOŚCI

 1. W przypadku ujawnienia się wad w Kursach udostępnianych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej lub problemów związanych z płatnością realizowaną za pośrednictwem systemu PayU.pl,  Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres hello@uniqskills.com.
 2. Reklamacja Klienta winna zawierać jego imię, e-mail, nazwę Kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Klienta wobec Usługodawcy.
 3. Po ujawnieniu wady Kursu Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 11.
REKLAMACJA PLATFORMY SZKOLENIOWEJ I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres hello@uniqskills.com.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Platformie szkoleniowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 12.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy hello@uniqskills.com. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych Kursów) Usługodawca może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Kurs, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami, zwrot należności za Kurs powinien być dokonany w całości;
  2. za zgodą Klienta - może przenieść Kurs udostępniony w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
  3. może wydłużyć funkcjonowanie Platformy szkoleniowej dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu dostępności Kursu na Platformie szkoleniowej dla danego Użytkownika (90 dni od chwili udostępnienia Kursu); w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Kursów ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Kursów.
 5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Platformy szkoleniowej Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Kursów. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Kursy postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 6. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  hello@uniqskills.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi:
  1. który wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. wyraźnie oświadczył, że przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania
  3. został  poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Zmówienia w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@uniqskills.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Zamówienia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 9. W razie odstąpienia od Zamówienia umowa jest uważana za niezawartą.
 10. Do zachowania terminu na odstąpienie od Zamówienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 11. W przypadku odstąpienia od Zamówienia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta do złożenia Zamówienia. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

§ 13.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy szkoleniowej przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres hello@uniqskills.com. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej.

§ 14.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma szkoleniowa jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Platformie szkoleniowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów. Udostępnienie Kursu przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie z Kursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.
 5. Wykupienie dostępu do Kursu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie Kursu przez okres kolejnych 90 dni lub 30 dni w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 9 zdanie drugie i trzecie Regulaminu. Udzielenie licencji następuje od chwili udostępnienia Kursu. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu.

§ 15.
ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, wprowadzenia lub wycofania usług na Platformie szkoleniowej, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Platformę szkoleniową do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Platformy szkoleniowej ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres hello@uniqskills.com. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 12 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy szkoleniowej, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 5. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.

 

Asystent (Online)