Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Bestseller
Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera.
uniqskills.landing.nlbadge2
Partner

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera.
Bestseller
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE: 
Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do efektywnego rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji dziecka, zapoznanie ich z działaniami zespołu diagnozującego oraz wyposażenie w wiedzę niezbędną do prawidłowego wdrożenia postępowania terapeutycznego. Kurs przeznaczony jest dla logopedów, ale też psychologów i pedagogów zainteresowanych terapią zaburzeń komunikacji u dzieci z ASD.

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Jak rozpoznaje się niepokojące objawy i diagnozuje zaburzenia ze spektrum autyzmu wykorzystując narzędzia przesiewowe i diagnostyczne, m.in. ADOS-2, ASRS, ADI-R i M-CHAT-R/F.
Jak dokonać obserwacji osoby skierowanej na diagnozę pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu m.in. w zakresie interakcji społecznych, języka i komunikowania się oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.
Jakie są najbardziej skuteczne metody i techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu m.in. TEACCH, Metoda Behawioralna, RDI, Metoda ESDM, Metoda Opcji oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Jak dobrać efektywne programy AAC w kontekście specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz poznać zasady pracy metodą PECS.
Jak świadomie podjąć współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu terapeutycznego - diagnostami, terapeutami, rodzicami i nauczycielami, która da gwarancję efektywnej terapii.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Filmy szkoleniowe

15 godzin filmów szkoleniowych
15 godzin filmów szkoleniowych
16 studiów przypadków

oraz kilkanaście artykułów merytorycznych
oraz kilkanaście artykułów merytorycznych
Ćwiczenia

Oraz scenariusze zajęć
Oraz scenariusze zajęć
Opieka merytoryczna

Podczas trwania kursu
Podczas trwania kursu
Certyfikaty

Zaświadczających udział w kursie
Zaświadczających udział w kursie
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie

Program kursu

MODUŁ 1. Charakterystyka, obserwacja i diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – perspektywa psychiatry, psychologa i logopedy
+
✔ Temat 1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu - kryteria rozpoznawania u dziecka w pierwszym, drugim i kolejnym roku życia.
+
Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - wpływ czynników genetycznych i środowiskowych.
Znaczenie wczesnej interwencji we wspomaganiu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
Diagnoza różnicowa całościowych zaburzeń rozwojowych oraz analiza funkcjonalna rozwoju na poszczególnych etapach.
Najnowsze wyniki badań dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu.
✔ Temat 2. Znaczenie i rola terapii logopedycznej dziecka z ASD.
Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - wpływ czynników genetycznych i środowiskowych.
Znaczenie wczesnej interwencji we wspomaganiu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
Diagnoza różnicowa całościowych zaburzeń rozwojowych oraz analiza funkcjonalna rozwoju na poszczególnych etapach.
Najnowsze wyniki badań dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu.
✔ Temat 3. Proces diagnostyczny i terapeutyczny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - perspektywa psychologa.
Autyzm a zaburzenia współistniejące – zaburzenia zachowania, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia napadowe, nadpobudliwość psychoruchowa.
Autyzm a nieharmonijny rozwój poznawczy, nietypowe zachowania ruchowe, specyficzne wymagania sensoryczne.
Obserwacja diagnostyczna – analiza zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku – na co zwracać uwagę.
Jak zaplanować proces diagnostyczny w praktyce psychologicznej.
MODUŁ 2. Narzędzia przesiewowe i diagnostyczne w ASD
+
✔ Temat 1. Narzędzia przesiewowe i diagnostyczne w ASD.
+
Badania przesiewowe I i II stopnia – przegląd dostępnych narzędzi.
Narzędzia diagnostyczne: ADOS-2, ASRS, ADI-R; model wielospecjalistycznego procesu diagnostycznego.
Ocena funkcjonowania dziecka z ASD: PEP-R, karta obserwacyjna modelu ESDM.
✔ Temat 2. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Kwestionariusz M-CHAT-R/F dla dzieci w wieku 16-30 miesięcy – charakterystyka narzędzia.
Zestaw kart obserwacyjnych SACS-R dla dzieci w wieku 8, 12, 18, 24 miesiące – charakterystyka narzędzia.
Badabada – ogólnopolski program wczesnego wykrywania autyzmu Fundacji Synapsis.
✔ Temat 3. ADOS-2 – złoty standard w diagnozie ASD.
ADOS-2 – protokół bezpośredniej obserwacji do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów terapii – charakterystyka narzędzia.
Moduły 1, 2, 3, 4, T– kryteria doboru modułu ADOS-2 do badania osoby z ASD.
Adaptacja i walidacja ADOS-2 na gruncie polskim.
MODUŁ 3. Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z ASD
+
✔ Temat 1. Uwarunkowania rozwoju małego dziecka ze spektrum autyzmu - możliwości wczesnego wykrywania
i efekty wcześnie prowadzonej terapii.
+
✔ Temat 2. Warsztat pracy logopedy w zakresie wczesnej interwencji dziecka z ASD.
Działania logopedy kluczowe dla rozwoju małego dziecka z ASD.
Nieprawidłowości w rozwoju mające wpływ na kształtowanie się mowy dziecka - ocena funkcji dokonywana przez logopedę.
Praktyczne zastosowanie Metody Wczesnego Startu w terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w wieku 12 - 60 miesięcy.
Pozytywne wzmocnienia zachowań, podejście relacyjne i współdzielenie zainteresowań dziecka - przykłady i analiza skuteczność.
✔ Temat 3. Kryteria diagnostyczne a różnice w rozwoju dzieci w 12., 24. i 36. miesiącu życia.
Jak oceniać dziecko w obszarach: komunikacji społecznej, przywiązania społecznego oraz funkcjonalnej i symbolicznej zabawy w 12., 24., i 36. miesiącu życia.
Kiedy można uznać, że zostały spełnione poszczególne kryteria diagnostyczne w danym okresie życia dziecka.
Przygotowanie terapii dziecka z zaburzenia w poszczególnych kryteriach diagnostycznych - studia przypadku dla dziecka w wieku od 12, 24 i 36 miesiąca życia.
MODUŁ 4. Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem aspergera
+
✔ Temat 1. Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
+
Przegląd podejść i technik terapeutycznych (TEACCH, Metoda Behawioralna, RDI, Metoda Opcji, Metoda ESDM, Model DIR/Floortime, Metoda 3i) - czy można łączyć różnego rodzaju terapie.
Zasady pracy z dzieckiem z ASD w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, nieprawidłowości funkcjonowania społecznego, rozwoju funkcji poznawczych oraz rozwijania umiejętności przedszkolnych i szkolnych.
Praktyczne zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Trening Umiejętności Społecznych jako metoda terapii dzieci starszych.
Najczęściej popełniane błędy w terapii osób z ASD - studia przypadku.
✔ Temat 2. Terapia dzieci z zespołem aspergera - dobór metod terapeutycznych.
Uwarunkowania rozwoju dziecka z Zespołem Aspergera - diagnoza i terapia.
Zaburzenia teorii umysłu, funkcji wykonawczych i centralnej koherencji.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu : stereotypowe wzorce zachowania, zaburzenia interakcji społecznych, zaburzenia komunikowania - kryteria i narzędzia diagnostyczne.
Metody terapii interdyscyplinarnej - przegląd i rekomendacje.
Drama w terapii dzieci z Zespołem Aspergera.
MODUŁ 5. Terapia zaburzeń komunikacji. komunikacja wspomagająca i alternatywna
+
✔ Temat 1. Terapia zaburzeń komunikacji u dzieci z asd. konstruowanie efektywnego środowiska edukacyjnego.
+
Jakie warunki muszą być spełnione, by dzieci z autyzmem nabywały nowych umiejętności.
W jakich obszarach doskonalić swój warsztat, by być skutecznym nauczycielem/logopedą dziecka z autyzmem.
Dlaczego orientacja funkcjonalna jest kluczowa w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
W jaki sposób budować skuteczne systemy motywacyjne: co zrobić, żeby dzieci z autyzmem chciały się komunikować.
Czym różni się zaburzenie komunikacji u dzieci ze spektrum od zaburzeń komunikacji dzieci z innymi zaburzeniami.
Dlaczego należy rozwijać komunikację w kontekście definicji komunikacji funkcjonalnej.
W jaki sposób rozwój komunikacji wpływa na redukcję zachowań niepożądanych.
Jak zaplanować i usystematyzować zajęcia w kontekście specyficznych wymagań dzieci ze spektrum autyzmu.
✔ Temat 2. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w terapii logopedycznej dziecka ze spektrum autyzmu.
Wzbudzenie i zrozumienie intencji komunikacyjnej.
Kryteria doboru efektywnych programów AAC w kontekście specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Picture Exchange Communication System: prezentacja metody, korzyści płynące ze stosowania PECS, omówienie sześciu faz PECS.
PECS a rozwój mowy.
Mity na temat AAC - przedstawienie badań naukowych.
Zmiana modalności – kryteria niezbędne do efektywnego przejścia z systemów AAC na inną modalność, w tym na mowę.
Kształtowanie systemu językowego u dzieci ze spektrum autyzmu – studium przypadku w oparciu o materiał filmowy.
MODUŁ 6. Praca logopedy z dzieckiem z autyzmem i zespołem aspergera - studia przypadku
+
✔ Temat 1. Terapia dziecka ze spektrum autyzmu zdiagnozowanym przed 36 miesiącem życia.
+
Studium przypadku 1. Dziecko w diagnozie od 5. miesiąca życia, u którego zaobserwowano brak reakcji na imię oraz brak kontaktu wzrokowego z innymi osobami. Dziecko zostało skierowane do poradni celem usprawnienia rozwoju.
Studium przypadku 2. Dziecko w 18. miesiącu życia, niemówiące, z nadwrażliwością sensoryczną, trudnościami żywieniowymi oraz z niskorosłością.
Studium przypadku 3. Dziecko w 30 miesiącu życia, niemówiące, z echolaliami, z bardzo dużą agresją i autoagresją.
✔ Temat 2. Terapia dziecka starszego z zespołem Aspergera.
Studium przypadku 1. Dziecko 6-letnie, które trafiło do specjalisty z powodu utrudnień w kontaktach rówieśniczych, brakiem rozróżniania emocji i zachowaniami agresywnymi.
Studium przypadku 2. Dziecko 7-letnie z Zespołem Aspergera i współwystępującym zespołem Touretta, w terapii od 5 r.ż.
Studium przypadku 3. Dziecko 10-letnie z Zespołem Aspergera, jąkające się. Zdiagnozowane w wieku 9 lat.
✔ Temat 3. Proces diagnostyczny i terapeutyczny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - perspektywa psychologa.
Autyzm a zaburzenia współistniejące – zaburzenia zachowania, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia napadowe, nadpobudliwość psychoruchowa.
Autyzm a nieharmonijny rozwój poznawczy, nietypowe zachowania ruchowe, specyficzne wymagania sensoryczne.
Obserwacja diagnostyczna – analiza zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku – na co zwracać uwagę.
Jak zaplanować proces diagnostyczny w praktyce psychologicznej.

Prowadzący

dr Joanna Kwasiborska-Dudek
Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM. Od ponad 16 lat wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, od ponad 18 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii; założycielka Centrum Adesse w Warszawie.
dr Karina Szafrańska
Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, wykładowca akademicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie. Dyrektor studia nagrań, aktorka, pedagog, specjalistka dramy. Autorka wielu publikacji i artykułów logopedycznych. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia.
Karolina Dyrda
Psycholog, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, niską samooceną oraz zaburzeniami odżywiania.
Magdalena Kaźmierczak
Pedagog, analityk zachowania, założyciel i dyrektor kliniczny Pyramid Educational Consultants w Polsce, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji.
Halina Wrzosek-Końsko
Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Od 2006 roku związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2010-2015 związana z Fundacją Synapsis, pracowała w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych.
Ewa Małachowska
Pedagog, analityk zachowania, założyciel i dyrektor kliniczny Pyramid Educational Consultants w Polsce, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Kup dostęp!

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat, poświadczający udział i ukończenie szkolenia. Dodatkowo po każdym module tematycznym otrzymacie Państwo certyfikaty potwierdzające pozyskanie wiedzy z danego obszaru tematycznego.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania szkolenia?
+
Cała koncepcja opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala Państwu kształcić się w dogodnym dla siebie czasie.

Kontakt

Zobacz również

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole i w domu
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 367.77 PLN
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia - interwał
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 552.27 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)