Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Intensywny kurs adresowany do przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorów oraz pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych przedszkoli, szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek zajmujących się organizacją i realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Partner

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Intensywny kurs adresowany do przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorów oraz pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych przedszkoli, szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek zajmujących się organizacją i realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

O kursie:

Jak wynika z opublikowanego pod koniec 2018 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci z dysfunkcjami i ich rodziny nie mogą liczyć na łatwo dostępną i skuteczną terapię w ramach WWR. NIK wśród najczęstszych błędów wymienia: złą organizację systemu pomocy, zbyt późne i długotrwałe diagnozowanie dzieci, nierzetelnie planowanie i udzielanie wsparcia. W części placówek nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii, a ponadto ograniczano czas zajęć dzieci. Brak też kompleksowości i spójności prowadzonego wsparcia, bo różne placówki udzielające pomocy dziecku nie współpracują ze sobą.

Dlatego przygotowaliśmy intensywny kurs adresowany do przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorów oraz pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych przedszkoli, szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek zajmujących się organizacją i realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, by mogli Państwo w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi wynikającymi z raportu NIK organizować wczesne wspomaganie rozwoju już od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia przez nie nauki w szkole.

Podczas kursu odpowiemy na pytania:

• W jaki sposób stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia skutecznej terapii dziecka i wsparcia jego rodziców?

• Jakie są zadania i odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z organizacją zespołu wczesnego wspomagania rozwoju?

• Jak prawidłowo konstruować programy WWR?

• Jak właściwie prowadzić obowiązkową i dodatkową dokumentację WWR?

• Co zrobić, by prowadzić dobrą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie WWR – dobre praktyki.

Filmy szkoleniowe
Gotowe wzory niezbędnych dokumentów
Dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Po ukończeniu kursu
Wyposażą się Państwo w niezbędną wiedzę prawną dotyczącą prawidłowego organizowania, finansowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć WWR.
Utworzą Państwo zespół specjalistów z wymaganymi kwalifikacjami, by zajęcia wspomagające rozwój prowadzone w Państwa placówce pozwalały realizować wszystkie zalecane w opinii formy wsparcia.
Otrzymają Państwo wzorcową dokumentację do wykorzystania we własnej placówce w celu planowania i ewaluacji zajęć z zakresu WWR.
Zyskają Państwo wiedzę, w jaki sposób uniknąć błędów i nieprawidłowości wskazywanych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2018 r.

Zawartość kursu

Nagrania wideo

Ponad 3 godziny filmów szkoleniowych
Ponad 3 godziny filmów szkoleniowych
Przydatne informacje

Wskazówki dla dyrektorów placówek oświatowych oraz wytyczne umożliwiające kwalifikowanie dzieci.
Wskazówki dla dyrektorów placówek oświatowych oraz wytyczne umożliwiające kwalifikowanie dzieci.
Listy wymagań kwalifikacyjnych

Zgodnych z rozporządzeniem MEN.
Zgodnych z rozporządzeniem MEN.
Dokumenty do pobrania

Wykazy zadań członków zespołu do spraw WWR oraz wzory przydatnych dokumentów
Wykazy zadań członków zespołu do spraw WWR oraz wzory przydatnych dokumentów
Zestawienie błędów

Popełnianych przy organizacji WWR
Popełnianych przy organizacji WWR
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie
Certyfikat ukończenia

Poświadczający Twoje nowe kompetencje
Poświadczający Twoje nowe kompetencje

Program kursu

Lekcja 1
+
PODSTAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE WWR
+
Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jakie są podstawy do objęcia nim dziecka?
Analiza interpretacyjna rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Standardy organizowania oraz zasady finansowania WWR.
Lekcja 2
+
PROCEDURA DIAGNOZOWANIA I UDZIELANIA WWR
+
Mocne i słabe strony kwalifikowania dzieci do WWR.
Analiza zasobów własnych i możliwości organizacyjnych placówki.
Planowanie WWR, w tym tworzenie warunków do prowadzenia skutecznej terapii dziecka i wsparcia jego rodziców.
Lekcja 3
+
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
+
Powołanie zespołu – zadania i odpowiedzialność dyrektora placówki.
Skład zespołu, obligatoryjne wymagania kwalifikacyjne wobec psychologa, pedagoga, logopedy.
Zatrudnianie dodatkowych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
Charakterystyka obowiązkowych zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Charakterystyka zadań specjalistów wchodzących w skład zespołu.
Lekcja 4
+
KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW WWR
+
Określanie kierunku, celów i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny.
Wyjaśnienie zasad i strategii konstruowania indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju (terapeutyczno-edukacyjno-rehabilitacyjnego).
Ewaluacja programu (skuteczność udzielanej pomocy).
Lekcja 5
+
PROWADZENIE DOKUMENTACJI WWR
+
Arkusz obserwacji dziecka.
Dziennik zajęć WWR.
Ocena postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka.
Dodatkowa dokumentacja gromadzona przez zespół.
Lekcja 6
+
WSPÓŁPRACA ZESPOŁU WWR Z RODZICAMI
+
Cele i zasady współpracy z rodzicami dziecka objętego WWR.
Współrealizatorzy współpracy z rodzicami.
Formy współpracy z rodzicami – przykłady dobrych praktyk.
Lekcja 7
+
WSPÓŁPRACA ZESPOŁU WWR ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
+
Idea funkcjonowania zespołów wczesnego wspomagania w kontekście współpracy zespołu WWR z instytucjami lokalnymi.
Podstawy prawne współpracy z PPP, OPS, PCPR, służbą zdrowia, ze żłobkami i przedszkolami, a także specjalistami pracującymi w innych zespołach WWR, itp.
Preferowane formy współpracy, przykłady dobrych praktyk.
Lekcja 8
+
WWR – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-MERYTORYCZNE W KONTEKŚCIE RAPORTU NIK-u
+
Na co zwrócić uwagę, by prawidłowo spełnić wymagania dotyczące organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?
Jakich błędów i niedopatrzeń należy unikać?
Udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnień w sprawach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadzący

Małgorzata Łoskot
Ukończyła kierunek pedagogika specjalna na warszawskiej Akademii, wieloletni pedagog szkolny, redaktor prowadząca czasopismo „Głos Pedagogiczny”. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Pracowała wiele lat jako pedagog szkolny, jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny” oraz autorką cyklu artykułów „Szkoła dla rodziców”.

Kup dostęp!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Magdalena Bandurska
tel. 61 66 55 848

Zobacz również

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole i w domu
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 367.77 PLN
Sposoby skutecznej komunikacji z dziećmi
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 244.77 PLN
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)