Dołącz do kursu teraz! Wpisz kod rabatowy DOLACZAM i otrzymaj 20% rabatu!

SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Obowiązkowa Kompletna Dokumentacja Maszynowa

Kup dostęp
30.08.2019
3 miesiące
online

W SKRÓCIE:

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej maszyny użytkowane i sprzedawane muszą spełniać wymagania europejskich dyrektyw maszynowych oraz polskiej Ustawy o Systemie Oceny Zgodności.

Powyższe akty prawne zawierają wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn, zgodnie z którymi do obrotu może być wprowadzona tylko taka maszyna, która nie stwarza zagrożeń lub stwarza akceptowany poziom ryzyka. W celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami należy sporządzić dokumentację maszynową, która jest obowiązkowo kontrolowana przez PIP.

Jeżeli:

- musisz opracować kompletną dokumentację techniczno-ruchową maszyny po remoncie, modernizacji lub zmianie przeznaczenia zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MD 2006/42/WE oraz najnowszej Nowej Ustawy o Ocenie Zgodności z kwietnia 2016 r.

- szukasz wzorcowych szablonów, aby samodzielnie odtworzyć brakującą instrukcję obsługi maszyny, która nie wzbudzi wątpliwości podczas kontroli PIP

- odpowiadasz za przeprowadzenie oceny zgodności maszyn (nowych, kupionych na rynku wtórnym lub wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu) z wymaganiami prawa polskiego i dyrektyw UE, w tym Dyrektyw Nowego Podejścia

- chcesz poznać obowiązkowe procedury przy dostosowywaniu urządzeń technicznych do wymagań zasadniczych i minimalnych, w tym dotyczące oceny ryzyka, poświadczenia zgodności czy oznakowania CE wg nowych wytycznych na 2016 r.

Zapraszamy do udziału w jedynym na rynku praktycznym kursie dokształcającym, który wyposaży Państwa w zestaw gotowych do użycia wzorów dokumentów, ramowych instrukcji, sprawdzonych procedur oraz list kontrolnych potwierdzających zgodność wykonanej dokumentacji z obowiązującymi wymaganiami.

Kurs skierowany do szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesu, konstruktorów, kierowników produkcji i wszystkich osób odpowiedzialnych za dokumentację maszynową w firmie produkcyjnej.

Filmy szkoleniowe

 

Praktyczne materiały

 

Najlepsi eksperci

 Po ukończeniu kursu:
 • Samodzielnie przygotujesz lub uzupełnisz dokumentację techniczno-ruchową maszyny po remoncie, modernizacji lub zmianie przeznaczenia zgodnie z najnowszymi wymaganiami Ustawy o Systemach Oceny Zgodności,
 • Zyskasz pewność dostosowania parku maszynowego do aktualnych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie,
 • Dowiesz się, po których zmianach wprowadzonych w maszynie koniecznie należy przeprowadzić ocenę zgodności oraz jak zrobić to bezbłędnie i bez komplikacji według wytycznych PIP,
 • W oparciu o gotową dokumentację oraz szkolenia instruktażowe skrupulatnie przeprowadzisz kontrole maszyn na terenie zakładu w sposób najmniej kolidujący z produkcją w toku,
 • Podpatrzysz sprawdzone praktyki w zakresie oceny ryzyka technicznego, które nie zostały zakwestionowane przez inspektorów PIP oraz biegłych rzeczoznawców,
 • Zweryfikujesz aktualność i poprawność posiadanej dokumentacji maszynowej po remoncie, modernizacji lub utworzeniu maszyn zespolonych,
 • Skorzystasz z wzorcowych dokumentów, które ułatwią Ci samodzielne odtworzenie brakującej dokumentacji maszyny zgodnie z minimalnymi oraz zasadniczymi wymaganiami prawnymi,
 • Skompletujesz dokumentację maszynową, która w pełni zabezpieczy odpowiedzialność z tytułu KP, cywilną i karną dla każdego szczebla zarządzania w firmie: prezesa, dyrektora produkcji, kierownika produkcji/UR, brygadzisty, mistrza, kierownika zmiany na wypadek kontroli lub wypadku w zakładzie,
 • Wyposażysz się w dokumentację, która potwierdzi, że w Twojej firmie spełnione są wszelkie aktualne obowiązki i wymagane procedury, co skutecznie zabezpieczy Twoją odpowiedzialność na wypadek kontroli PIP.

Zawartość kursu

 • 5 filmów szkoleniowych
 • Profesjonalne prezentacje szkoleniowe z merytoryczną wiedzą
 • Zakres oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie 2006/42/WE
 • Lista kontrolna dla oceny nowych maszyn - praktyczna ocena przez pracodawcę zasadniczych i innych wymagań dla maszyn
 • Lista kontrolna do weryfikacji, czy warunki obsługi maszyn i urządzeń technicznych nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
 • Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – poradnik dla pracodawców
 • Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
 • Przykładowa karta maszyny/urządzenia
 • Plan usunięcia niezgodności
 • Wzorcowy uniwersalny szablon instrukcji maszyny
 • Wzór deklaracji zgodności WE
 • Test zaliczeniowy
 • Stała opieka merytoryczna
 • Certyfikat zaświadczający udział w kursie

Sylabus kursu

Zobacz więcej
MODUŁ 1. OCENA ZGODNOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Temat 1. WYMAGANIA DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA I NOWEJ USTAWY O SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI DZ.U. 2016 POZ. 542

 • Obligatoryjna lista maszyn i urządzeń technicznych, których dotyczą wymagania dyrektyw UE (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE)
 • Checklista obowiązków wynikających z dyrektyw UE (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE)
 • Szczegółowy wykaz zmienionych wymagań zasadniczych wprowadzonych dyrektywami nowego podejścia i nową Ustawą o Systemach Oceny Zgodności
 • Obowiązkowa procedura oceny zgodności wytworzonych maszyn jednostkowo na własny użytek oraz maszyn wyprodukowanych seryjnie
 • Praktyczna lista kontrolna sprawdzonych sposobów, które można wykorzystać do zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny oraz zbadania jej stanu technicznego

Temat 2. ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW FIRMY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY MASZYNACH

 • Lista obowiązków i odpowiedzialności szefa UR oraz poszczególnych stanowisk w firmie za zapewnienie bezpieczeństwa pracy przy maszynach
 • Praktyczna lista kontrolna elementów, w które powinna być wyposażona każda maszyna lub urządzenie techniczne na wypadek kontroli prokuratury oraz PIP
 • CASE STUDY – Obowiązki nakładane przez polskie sądy na firmy, gdy producent nie dostarczył kompletnej dokumentacji maszynowej – kto i co musi uzupełnić
 • CASE STUDY – Lista najbardziej kontrowersyjnych wypadków przy pracy wynikających z niedopilnowania poprawności wyposażenia maszyny z gotowymi przykładami ich zapobiegania
 • Odpowiedzialność pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami lub innymi osobami fizycznymi
 • Odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny do obrotu
Zobacz więcej
MODUŁ 2. DOKUMENTACJA MASZYNOWA W PRAKTYCE

TEMAT 1. "MASZYNY PO REMONCIE LUB MODERNIZACJI" ORAZ "MASZYNY SPROWADZANE LUB WYKONANE NA WŁASNY UŻYTEK"

 • Dopuszczalny, minimalny zestaw dokumentacji technicznej maszyn zgodnie z nową Dyrektywą 2006/42/WE
 • CASE STUDY – W jakiej sytuacji maszyna „stara” staje się nowym produktem i kiedy zmiany modyfikujące jej parametry należy uznać za istotne?
 • Przykład poprawnej i kompletnej dokumentacji maszyny „starej”, zakupionej na rynku wtórnym oraz nowej, wprowadzonej do obrotu wg obowiązujących wytycznych rozporządzenia Dz. U. Nr 199, poz. 1228
 • Wzór deklaracji zgodności WE opracowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przyjętymi praktykami jako załącznik DTR
 • Obowiązkowe druki i formularze dla maszyn sprowadzanych z UE oraz maszyn wyprodukowanych w Polsce
 • Obowiązkowe druki i formularze dla maszyn wykonanych lub zmodyfikowanych na własne potrzeby
 • Lista drobnych oraz głębokich modernizacji wprowadzanych w maszynie, które mogą skutkować koniecznością przeprowadzenia procedury oceny zgodności

Temat 2. OBOWIĄZKOWA OCENA RYZYKA TECHNICZNEGO MASZYNY WG NORMY PN-EN ISO 12100

 • Przykłady wzorcowo przeprowadzonej i sporządzonej oceny ryzyka technicznego maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE
 • Elementarna lista wymagań podczas analizy zagrożeń i szacowania ryzyka technicznego maszyn
 • Lista działań zmniejszających ryzyko ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dyrektyw UE oraz nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności
 • CASE STUDY – Zastosowanie normy PN-EN ISO 12100 i metody FMEA przy ocenie ryzyka „starej” maszyny
 • Instrukcja eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aktualnych zasad bezpieczeństwa - analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyny

Temat 3. OBOWIĄZKOWE WPISY W DOKUMENTACJI MASZYNY "KROK PO KROKU”

 • CASE STUDY – Przykładowa instrukcja obsługi urządzeń, których producent już nie istnieje
 • Przykłady dokonywania wpisów zgodnych z zasadą wprowadzania zmian w DTR po modyfikacji maszyny
 • Przykłady poprawnie wypełnionych dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg 2006/42/WE
 • Przykłady dostosowania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji do nowych wymagań minimalnych i zasadniczych
 • Zestawy gotowych do wykorzystania kart oceny wymagań minimalnych i zasadniczych dla najbardziej problematycznych rodzajów urządzeń technicznych
Zobacz więcej
MODUŁ 3. KONTROLE DOKUMENTACJI MASZYNOWEJ

TEMAT 1. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY JAKO ORGAN NADZORU RYNKU MASZYN

 • Zasady prowadzenia kontroli spełnienia przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań – zestawienie dot. rodzajów kontroli i ich zakresu
 • Możliwości prawne Inspekcji Pracy w toku kontroli w ramach nadzoru rynku – jakie uprawnienia ma inspektor w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy
 • Katalog wykroczeń – kto i za co podlega sankcjom zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności

TEMAT 2. JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO KONTROLI

 • Lista wytycznych, jak przygotować się do kontroli w zakładach przemysłowych
 • Wskazówki, jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych
 • Zestawienie różnic pomiędzy przeoczeniem, a naruszeniem przepisów
 • Checklista najczęściej występujących niezgodności w dokumentacji technicznej maszyn
 • Podział przynależności maszyn do danej jednostki organizacyjno-kontrolnej oraz checklista „skrupulatnego pracownika”
 • TEST SPRAWDZAJĄCY

Prowadzący

Włodzimierz ŁabanowskiAbsolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Kup dostęp!

Obowiązkowa Kompletna Dokumentacja Maszynowa
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne
 • Wygodna i sprawdzona formuła online
1200 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów– prezentacje, dokumentację, case study itp.
Wiesz-widzisz-wykonujesz
Kurs opiera się na zasadzie optymalizacji nauki, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Pozytywne ukończenie testu kończącego kurs uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i udokumentowanie rozwoju zawodowego. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Sylwia Smyl
tel. 61 66 55 714