82 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Najważniejsze wyzwania dyrektora placówki niepublicznej w trudnej rzeczywistości oświatowej i gospodarczej 2022 roku

Specjalistyczny, certyfikowany kurs online dla osób prowadzących, dyrektorów i właścicieli szkół i przedszkoli niepublicznych, dający sprawdzone rozwiązania i kompleksowe wsparcie w kierowaniu placówką
82 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
82 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Najważniejsze wyzwania dyrektora placówki niepublicznej w trudnej rzeczywistości oświatowej i gospodarczej 2022 roku

Specjalistyczny, certyfikowany kurs online dla osób prowadzących, dyrektorów i właścicieli szkół i przedszkoli niepublicznych, dający sprawdzone rozwiązania i kompleksowe wsparcie w kierowaniu placówką
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Kierowanie placówką niepubliczną to stawanie przed licznymi wyzwaniami i ogromna odpowiedzialność prawna, finansowa i organizacyjna. Od dyrektora i osoby prowadzącej wymaga się:

  • znajomości najaktualniejszych przepisów oświatowych, podatkowych, prawa pracy i wytycznych ministerialnych, które regulują funkcjonowanie placówek niepublicznych, a także najnowszego orzecznictwa i interpretacji prawnych,
  • umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe w funkcjonowaniu placówki i zagrażające jej wizerunkowi, w tym z udziałem niezadowolonych rodziców, pracowników, uczniów,
  • kompetencji do rozwiązywania problemów kadrowych w sytuacji odpływu pracowników i podejmowania działań motywujących i wspierających kadrę,
  • rzetelnej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami – zarówno tymi pochodzącymi z budżetu JST, jak i z innych źródeł, a także umiejętności pozyskiwania dodatkowych funduszy dla placówki,
  • profesjonalnego przygotowania do procedur kontrolnych i umiejętności postępowania z zaleceniami pokontrolnymi, szczególnie w sytuacji ustaleń niepomyślnych dla placówki,
  • skrupulatnego opracowywania obowiązkowej dokumentacji związanej z organizacją pracy i nauczania, wydatkami, zatrudnianiem i wynagradzaniem, bezpieczeństwem uczniów i pracowników.

By jak najlepiej przygotować się na wyzwania stające przed kierującym niepubliczną jednostką oświatową, weź udział w naszym specjalistycznym kursie, który zawczasu wyposaży Cię się w rzetelną wiedzę i gotowe, skuteczne rozwiązania z zakresu zarządzania finansami, kadrami i dokumentacją w Twojej placówce.

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Zyskasz wiedzę o tym, jak uchronić swoją placówkę przed negatywnym wpływem zmian w przepisach podatkowych i jakie korzystne rozwiązania organizacyjne przyjąć, by nie stracić na Polskim Ładzie.
Dowiesz się, jak reagować na hejtujące komentarze w sieci i negatywne opinie o placówce, by utrzymać jej dobry wizerunek, oraz jak współpracować z mediami, by się wypromować.
Przekonasz się, w jaki sposób rozwiązywać konkretne trudności kadrowe i jak powstrzymać odpływ nauczycieli z placówki dzięki odpowiedniej motywacji i umiejętnościom wspierania pracowników.
Poznasz sprawdzone rozwiązania umożliwiające zabezpieczenie finansów placówki m.in. przez pozyskiwanie funduszy ze źródeł innych niż dotacje i czesne, a także odpowiednie zapisy w umowach i statucie.
Wyposażysz się w umiejętność samodzielnej weryfikacji wydatków z dotacji i ich dokumentowania, by mieć pewność, że nie zostaną zakwestionowane w trakcie kontroli.
Dowiesz się, jakie są najczęstsze nieprawidłowości w trakcie postępowania kontrolnego i pokontrolnego i jak postępować w razie konieczności odwołania się od wyników kontroli.
Wyposażysz się w wiedzę, jaka dokumentacja jest konieczna w placówce dla sprawnego zarządzania i bezpiecznej organizacji pracy, a z czego warto zrezygnować, by nie tracić czasu na zbędną „papierologię”.

Program kursu

Wyzwanie 1.
+
✔ Jak rozwiązywać trudne sytuacje kadrowe i wizerunkowe w swojej placówce?
+
Osoba prowadząca a inne stanowiska w placówce niepublicznej – na jakich zasadach prowadzący może objąć funkcję dyrektora albo pracować jako nauczyciel w swojej placówce? Jak w zgodzie z prawem uregulować kwestie zatrudnienia? Umowa, wymiar pracy, wynagrodzenie
Jak powstrzymać odpływ nauczycieli z placówki – przykłady pozafinansowego motywowania i doceniania pracy z wykorzystaniem podejścia coachingowego
Praktyczne zastosowanie kompetencji miękkich w utrzymaniu zespołu, w tym umiejętności zadawania pytań i aktywnego słuchania, by wspierać pracowników.
Trudności w znalezieniu nauczycieli specjalistów o określonych kwalifikacjach – jakie zajęcia i kwalifikacje budzą wątpliwości? Jak weryfikować odpowiedniość posiadanych kwalifikacji? Jakie rozwiązania dopuszczają przepisy prawa, gdy dyrektor nie może znaleźć odpowiedniego specjalisty?
Negatywne opinie o placówce w mediach społecznościowych – jak reagować na hejt w internecie? Jaką przyjmować retorykę w komunikacji zewnętrznej w zależności od przyczyny, treści i autora wpisów w SM? Jak wykorzystywać moc mediów społecznościowych z korzyścią dla placówki?
Dyrektor wobec sytuacji kryzysowych w mediach z udziałem niezadowolonych rodziców/uczniów/pracowników – jak reagować na kryzys w zależności od jego przyczyny? Konferencja, wywiad czy sprostowanie – jaki kanał komunikacji wybrać i dlaczego?
Wyzwanie 2.
+
✔ Jak uniknąć negatywnego wpływu zmian wynikających z Polskiego Ładu na funkcjonowanie niepublicznej placówki oświatowej?
+
Jakie zmiany w ramach Polskiego Ładu zaszły w podatku dochodowym od osób fizycznych (pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą), a jakie w podatku dochodowym od osób prawnych (spółki) i jaki ma to wpływ na sytuację podmiotów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe i zatrudnionych osób?
Nowe ulgi podatkowe i zmiany w już funkcjonujących – z których warto skorzystać? Jakie ulgi i preferencje można/warto ze sobą łączyć i na jakich zasadach?
Jaki jest wpływ nowych przepisów podatkowych na wysokość wynagrodzenia dyrektora i pracowników placówki? Jakie rodzaje ulg im przysługują i na jakich zasadach?
Jaki jest wpływ wprowadzonych zmian na formy zatrudnienia pracowników oświatowych w przełożeniu na kształt zawieranych umów (o pracę, o dzieło, zlecenie)?
Nowe dokumenty wytwarzane w związku z Polskim Ładem w placówce niepublicznej– jak je przygotować i w jakich zbiorach dokumentów przechowywać?
Jakie inne zmiany wprowadzone Polskim Ładem mają wpływ na opłacalność prowadzenia niepublicznej jednostki oświatowej?
Wyzwanie 3.
+
✔ Zapewnienie stabilności finansowej placówki - jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie, jakie w umowach z rodzicami/uczniami pełnoletnimi, a jakie w umowach z podmiotami, z którymi placówka współpracuje?
+
Zapewnienie stabilności finansowej placówki - jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie, jakie w umowach z rodzicami, a jakie w umowach z podmiotami, z którymi placówka współpracuje?
Jak ustalać wysokość czesnego w zestawieniu z wysokością otrzymywanych dotacji, ponoszonych opłat i inflacji?
Podwyższanie czesnego – zasady umożliwiające przeprowadzanie zmiany wysokości czesnego i konstruowania umów z rodzicami/uczniami pełnoletnimi – na jakie zapisy warto zwrócić uwagę?
Jak przeprowadzić procedurę podwyższenia kwoty czesnego w przypadku, gdy nie mamy w umowach zapisów regulujących tę sytuację?
Korzystne źródła wzbogacania budżetu na funkcjonowanie placówki – bank pomysłów na pozyskiwanie dodatkowych funduszy przez udział w projektach unijnych, darowizny, zbiórki, sprzedaż wytworów, odsetki, współpracę z lokalnymi podmiotami
Zasady gromadzenia i wydatkowania dodatkowo pozyskanych środków – jak prawidłowo korzystać z wydzielonego rachunku?
Dbałość o mienie placówki narażone na uszkodzenie lub zniszczenie – powierzenie pracownikowi, ubezpieczenia, zapisy w umowach z rodzicami -– jak się zabezpieczyć na wypadek strat spowodowanych przez uczniów i/lub pracowników?
Szczególny przypadek placówki niepublicznej utrzymującej się wyłącznie z dotacji, niepobierającej czesnego od rodziców/uczniów pełnoletnich – jakie wydatki można finansować z dotacji?
Wyzwanie 4.
+
✔ Jak efektywnie zarządzać obowiązkową i zalecaną dokumentacją placówki niepublicznej, by mieć wszystko pod kontrolą, a unikać biurokratyzacji?
+
Jak wygląda aktualnie lista dokumentów, które są obowiązkowe w placówce niepublicznej? Przydana checklista dokumentacji obowiązkowej i tej, której nie trzeba, ale warto stosować i dlaczego?
Jak rozumieć zalecenia MEiN, by zmniejszyć liczbę dokumentów przygotowywanych przez nauczycieli na polecenie dyrektora? Z jakich dokumentów można zrezygnować?
Jakimi kryteriami się kierować w ocenie, których dokumentów nie trzeba stosować? Kiedy dyrektor powinien wyeliminować je z obrotu prawnego?
W jaki sposób wykorzystać e-dzienniki i inne narzędzia elektroniczne, by maksymalnie zmniejszyć „produkcję” papierowych raportów, zestawień i ankiet? Jak wyeliminować dublujące się dokumenty ?
W jaki sposób maksymalnie uprościć tę dokumentację, która musi być przygotowywana przez pracowników placówki, a zyskać czas na jej analizę, wyciąganie wniosków i formułowanie rekomendacji do pracy?
Wyzwanie 5.
+
✔ Jak prawidłowo postępować z dotacjami oświatowymi na 2022 r. w sytuacji zmiany ich wysokości bądź warunków otrzymywania?
+
Sposób ustalania wysokości dotacji oświatowej, warunki jej przyznania i przekazania oraz możliwe odstępstwa – konieczne dane i dokumentacja, terminy ich przekazywania
Na jakich zasadach i w jakich terminach następuje aktualizacja dotacji oświatowych, jakie są możliwe zmiany jej wysokości – kiedy wyrównanie, a kiedy zwrot środków? W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wysokości dotacji po aktualizacji?
Postępowanie w sytuacji zakwestionowania wysokości dotacji – jak dochodzić swoich praw w sytuacji zaniżonej wysokości dotacji w roku bieżącym i za wcześniejsze lata?
Co z odsetkami od dotacji wypłaconych po terminie lub w niewłaściwej wysokości? Które roszczenia przedawniają się w bieżącym roku?
Zmiany w liczebności uczniów w ciągu roku a należna dotacja-– od kiedy przysługuje dotacja na zapisanego ucznia? Przeniesienie ucznia do innej placówki, wypowiadanie umów o kształcenie – jakie zapisy chronią interesy placówki?
Problematyczne wydatki możliwe do sfinansowania z dotacji oświatowych – aktualizacja wiedzy prawnej w tym zakresie
Wynagrodzenia, premie, nagrody dla dyrektora i pracowników w kontekście dotacji – jakie obowiązują limity w bieżącym roku kalendarzowym, co można finansować dotacją, jak konstruować regulaminy wynagradzania i premiowania?
Regulowanie płatności za zakupy finansowane z dotacji – gotówka czy przelew? Z jakiego rachunku? Jak prawidłowo dokumentować poniesione wydatki dotacyjne?
Wyzwanie 6.
+
✔ Jak się przygotować i pomyślnie przejść kontrolę wydatkowania dotacji i audyt ze strony izby administracji skarbowej? Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć?
+
Jakie zapisy statutów i umów należy stosować, by zabezpieczyć się przed zarzutami organów kontrolujących o nieprawidłowym wydatkowaniu dotacji?
Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym, a jakie prawa mają kontrolowani? Jakie konieczne są upoważnienia, jakie obowiązują wezwania? - najczęstsze nieprawidłowości w przygotowaniu do kontroli
Co może obejmować kontrola – jaki zakres czasowy? Kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem? Jakie dokumenty mogą być kontrolowane, a jakich kontrola nie obejmuje?
Najczęstsze błędy w postępowaniu z protokołem kontroli, zaleceniami pokontrolnymi i w postępowaniu o zwrot dotacji ? – przypomnienie obowiązujących terminów, uzasadnień, opłat
Jakie są możliwości i zasady trybu odwoławczego – o jakich terminach, krokach i procedurach musi pamiętać dyrektor?
Audyt w jednostkach oświatowych ze strony izby administracji skarbowej – kiedy i dlaczego izba może go prowadzić w imieniu gminy? Jakie są dopuszczalne działania izby w zakresie kontroli wydatków dotacyjnych, pozadotacyjnych i sposobów gospodarowania?
Moduł specjalny:
✔ Jakie rozwiązania przynoszą nowe przepisy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?
+
✔ Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? – wykorzystanie literatury do prowadzenia trudnych rozmów.
✔ Wsparcie uczniów w sytuacji wojny w Ukrainie - jak zadbać o emocje dzieci i ich rodziców?
✔ Jak sobie radzić z różnicami poglądowymi i etnicznymi w szkole i integrować multikulturową klasę?
✔ Wykorzystanie technik mediacyjnych jako narzędzia wspierającego w pracy z uczniami z doświadczeniem uchodźctwa i w rozwiązywaniu konfliktów

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Ponad 10 godzin wykładów szkoleniowych, szczegółowo omawiających daną tematykę
Ponad 10 godzin wykładów szkoleniowych, szczegółowo omawiających daną tematykę
Materiały dodatkowe

Wzory dokumentów, przykładowe procedury, niezbędne checklisty
Wzory dokumentów, przykładowe procedury, niezbędne checklisty
Metody

Sprawdzone sposoby postępowania, dobre praktyki z innych placówek
Sprawdzone sposoby postępowania, dobre praktyki z innych placówek
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, radców prawnych, edukatorów z wieloletnim doświadczeniem
Uczysz się od specjalistów-praktyków, radców prawnych, edukatorów z wieloletnim doświadczeniem
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z internetem, dzięki czemu uczysz się, kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z internetem, dzięki czemu uczysz się, kiedy i jak chcesz
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Prowadzący

Beata Patoleta
Adwokat, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej reprezentuje osoby prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie oświaty niesamorządowej. Dobra znajomość zagadnień, z jakimi mierzą się osoby prowadzące jednostki oświatowe, wynika z wielu lat doświadczenia w zakresie prawa oświatowego.
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny z 25-letnim stażem pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Marcelina Wnęk
Pedagog, terapeuta, właściciel Win Your Life – firmy szkoleniowo-konsultacyjnej. Od ukończenia studiów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz uzyskania tytułu terapeuty zaangażowana w pracę z ludźmi, edukację i rozwój. Pracując jako terapeuta i koordynator centrum terapii dla dzieci z autyzmem Promitis, zdobyła wiedzę i doświadczenie, które przeniosła na grunt międzynarodowy. W Gruzji współtworzyła Ośrodek Sunspace, działała aktywnie w Neurodevelopment Centre oraz wykładała na Uniwersytecie stanowym w Tbilisi przyczyniając się tamże do powstania nowego kierunku studiów – terapia zajęciowa. Po powrocie do Polski działała terapeutycznie wraz z kilkoma fundacjami na terenie Wrocławia, prowadziła działalność edukacyjną i szkoleniową, która dynamicznie rozwinęła się na łonie Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Równolegle pełniła funkcję Dyrektora Przedszkola i Żłobka Językowego First Step Academy, później zarządzała Szkołą Podstawową i Przedszkolem Montessori. Całość dotychczasowych doświadczeń życiowych, edukacyjnych i zawodowych oraz bogactwo kompetencji zdobyte w praktyce, kontaktach z ludźmi – owocują Win Your Life – firmą, która powstała, by służyć wiedzą i realnym wsparciem na gruncie zawodowym i na ścieżce osobistego wzrostu.
Robert Kamionowski
Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach
Michał Łyszczarz
Główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykładowca toruńskiej i bydgoskiej Wyższej Szkoły Bankowej, autor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych i funkcjonowania samorządu terytorialnego, uznany prelegent i szkoleniowiec
Anna Kowaleczko-Białek
Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Opolu na kierunkach Doradztwo podatkowe oraz Podatki. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w Opolu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z postępowaniem podatkowym, podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz międzynarodowym prawem podatkowym.

Kup dostęp!

Najważniejsze wyzwania dyrektora placówki niepublicznej w trudnej rzeczywistości oświatowej i gospodarczej 2022 roku
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp dożywotni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)