Organizacja pracy placówki niepublicznej w 2019 r. po zmianach prawnych

Praktyczne wskazówki do wdrażania nowych przepisów, niezbędna dokumentacja i najnowsze orzecznictwo
Partner

Organizacja pracy placówki niepublicznej w 2019 r. po zmianach prawnych

Praktyczne wskazówki do wdrażania nowych przepisów, niezbędna dokumentacja i najnowsze orzecznictwo
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE:

Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na zmieniające się regulacje prawne. Zbyt często nowelizowane przepisy prawa bądź ciągłe wprowadzanie nowych aktów prawnych wywołują szereg wątpliwości co do ich interpretacji i stosowania. Głównym celem kursu jest przekazanie usystematyzowanej i przede wszystkim aktualnej wiedzy dotyczącej kwestii związanych z organizacją pracy placówki niepublicznej z uwzględnieniem zmian w prawie.

Kurs dla: dyrektorów, właścicieli, wicedyrektorów placówek niepublicznych, księgowych.

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Będziesz wiedzieć, jak najnowsze zmiany prawne wpłyną na organizację pracy placówki niepublicznej w 2019 roku.
Przygotujesz i zaktualizujesz niezbędną w ciągu roku dokumentację kadrową i finansową – w oparciu o aktualne zmiany prawne.
Zadbasz o finanse swojej placówki i optymalnie zaplanujesz jej budżet.
We właściwy sposób będziesz wydatkować otrzymaną dotację, a także prawidłowo ją rozliczysz i odpowiednio przygotujesz się do kontroli.
Prawidłowo obliczysz wynagrodzenie osoby prowadzącej, dyrektora i nauczycieli placówki niepublicznej.
Przygotujesz plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodny z najnowszymi wytycznymi w zakresie BHP, uwzględniający m.in. równomierne obciążenie i możliwości psychofizyczne uczniów.
Zorganizujesz przebieg prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki w taki sposób, by zabezpieczyć miejsca ich prowadzenia przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

9 godzin filmów szkoleniowych

Do których masz dostęp 24h na dobę
Do których masz dostęp 24h na dobę
12 artykułów merytorycznych

Zawierające wskazówki i porady specjalistów
Zawierające wskazówki i porady specjalistów
Materiały uzupełniające

Akty prawne, wzory dokumentów, interpretacje, orzecznictwo, odpowiedzi na konkretne pytania
Akty prawne, wzory dokumentów, interpretacje, orzecznictwo, odpowiedzi na konkretne pytania
Stałą opiekę merytoryczną

Podczas trwania kursu
Podczas trwania kursu
Certyfikat

Potwierdzający ukończenie kursu
Potwierdzający ukończenie kursu

Program kursu

Finansowanie oświaty niepublicznej – zmiany w zakresie dotacji
+
ograniczenia w przeznaczeniu dotacji otrzymywanej od JST po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nakazujących od 1 stycznia 2019 r. wydatkowanie dotacji otrzymywanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych itd. wyłącznie na potrzeby tych uczniów,
ograniczenia w przeznaczeniu dotacji otrzymywanej od JST po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nakazujących od 1 stycznia 2019 r. wydatkowanie dotacji otrzymywanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych itd. wyłącznie na potrzeby tych uczniów,
planowanie budżetu placówki niepublicznej – środki inne niż dotacje z JST: czesne, wpłaty z rady rodziców, sponsoring i darowizny – jak zabezpieczać interesy placówki, • zasady wypłacania dotacji oraz możliwość zwiększenia lub zmniejszenia jej wysokości w trakcie trwania roku budżetowego,
wpływ subwencji oświatowej na wysokość dotacji – jak definiować wskaźnik zwiększający?
w jaki sposób obliczać wynagrodzenie wszystkich pracowników i kiedy jest możliwość pokrycia wynagrodzenia z dotacji?
czy można opłaty zwykle finansowane z dotacji, w przypadku opóźnienia jej wpłynięcia, sfinansować z własnych środków, a potem sobie je „zwrócić” z dotacji,
dokumentowanie wydatków związanych z dotacjami – jakie dokumenty trzeba gromadzić, w jaki sposób opisywać, oznaczać na wypadek kontroli wydatków,
dopuszczalne przeznaczenie dotacji oświatowych – przykłady wydatków: wynagrodzenia pracownicze, usługi remontowe, rodzaje wyposażenia, zakup usług i mediów, rodzaje opłat,
wydatki, które nie mogą zostać finansowane z dotacji – przykłady: leasing samochodowy, paliwo i części do samochodu należącego do organu prowadzącego, raty kredytów, spłata pożyczek hipotecznych, usługi gastronomiczne i hotelowe.
kontrolowanie prawidłowości uzyskania i wydatkowania dotacji – co może kontrolować organ dotujący i jakie posiada uprawnienia, najczęściej kwestionowane wydatki i jak odwołać się od decyzji, jak skutecznie prowadzić postępowanie o dochodzenie zaległych roszczeń względem samorządów.
Wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustaw: Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw na organizację pracy placówki niepublicznej w 2019 r.
+
Jak realizować awans zawodowy w placówkach niepublicznych na nowych zasadach (nowe rozporządzenie w sprawie awansu od 1 września 2018 r.)?
Ustalanie oceny pracy nauczycieli po wszystkich zmianach w przepisach – nowe: kryteria, częstotliwość, skala ocen i obowiązki dyrektora.
Zniesienie od 1 stycznia 2019 r. regulaminów oceny pracy nauczycieli opracowywanych przez dyrektorów placówek i jego wpływ na sytuację nauczycieli już ocenionych lub właśnie ocenianych na nowych zasadach.
Jakie warunki trzeba spełniać, by móc zatrudniać nauczycieli w niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach na umowy cywilnoprawne – jakie warunki zawarto w nowo dodanym ust. 2 w art. 10a Karty Nauczyciela?
Zmienione zasady dowozu uczniów do szkoły, eksperymentów pedagogicznych, upoważniania do wydania ramowych planów nauczania.
Pozostałe zmiany prawne dotyczące placówek niepublicznych
+
✔ Zmiany w zakresie bezpieczeństwa i higieny konieczne do wprowadzenia w życie
Jak przygotować plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych, by uwzględniał równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia?
Kto ustala długość przerw międzylekcyjnych oraz organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki?
Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek?
Jak organizować przebieg prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki i jak zabezpieczyć miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów?
Jak postępować w przypadku konieczności zawieszenia zajęć w szkole, o których mowa w § 18 (czyli m.in. ze względu na niską temperaturę)?
Którzy pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy?
✔ Umowy zawierane przez placówkę niepubliczną:
umowy o pracę z pracownikami niepedagogicznymi,
umowy z rodzicami,
umowy z kontrahentami (catering, sprzątanie, księgowość, usługi transportowe i inne),
wzorcowe dokumenty – przykłady umów, jakie zawierają dyrektorzy – w wersji do edycji i druku.

Prowadzący

Robert Kamionowski
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Kancelarii Peter Nielsen & Partners. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych”, autor szeregu artykułów i publikacji
Beata Patoleta
Dyrektor działu odszkodowań i windykacji, prawnik. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących odszkodowań oraz w prawie lokalowym. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawo gospodarcze i administracyjne
Michał Łyszczarz
Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Marcin Majchrzak
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Kup dostęp!

Organizacja pracy placówki niepublicznej w 2019 r. po zmianach prawnych
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie 170.97 PLN.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*