Ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie ryzykiem w organizacji

hotel_class Specjalistyczny kurs
touch_app Dostęp lifetime
workspace_premium Ekspercka wiedza
live_tv Kurs online
Ten kurs zawiera:
smart_display 12 filmów szkoleniowo-instruktażowych
plagiarism Wzorcowe dokumenty
dvr Prezentacje i materiały
person Ekspert Dawid Andrzejewski
Bestseller
Cena brutto

Wzrost liczby kontroli!

Zgodnie z deklaracją Państwowej Inspekcji Pracy rok 2024 ma być czasem wzmożonych kontroli, których na terenie całego kraju zaplanowano aż 60 tysięcy!

Nasz kurs to gwarancja

health_and_safety

aktualnych wytycznych, dzięki którym kompleksowo zadbasz o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie,

person_alert

praktycznych wskazówek w oparciu o analizę przypadków, dzięki czemu dowiesz się, jak rozwiązywać najtrudniejsze problemy i sytuacje w zakładzie,

rebase

konkretnych procedur i zasad obowiązujących podczas identyfikacji zagrożeń zawodowych, dzięki czemu dowiesz się, np. kiedy stres musi być identyfikowany jako zagrożenie konieczne do ujęcia w ocenie,

engineering

podpowiedzi realnych, czyli uwzględniających występujące w zakładzie ograniczenia, np. budżetowe, rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem, jego minimalizacji, redukcji czy przeniesienia.


Wykupując kurs wyposażysz się również w pakiet wzorcowych dokumentów do edycji, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że prowadzona przez Ciebie dokumentacja oceny ryzyka jest poprawna oraz zaoszczędzisz czas, który musiałbyś poświęcić na jej skompletowanie.

Autor kursu

Dzięki udziałowi w specjalistycznym kursie:


 • Będziesz miał kompleksową wiedzę o ocenie ryzyka zawodowego, podstawach prawnych i obostrzeniach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
 • Skutecznie zidentyfikujesz zagrożenia występujące w podległym Ci zakładzie.
 • Dobierzesz najbardziej efektywną metodę do oceny ryzyka zawodowego i bezbłędnie przeprowadzisz taką ocenę.
 • Z możliwie maksymalną precyzją określisz prawdopodobieństwo zagrożenia oraz potencjalne skutki dla pracowników i zakładu pracy.
 • Będziesz zarządzał ryzykiem minimalizując możliwe skutki niepożądane, uwzględniając jednocześnie możliwości personalne, finansowe i organizacyjne miejsca pracy.
 • Będziesz trzymał rękę na pulsie dzięki skutecznej ewaluacji i nie spóźnisz się z reakcją na nowo pojawiające się zagrożenia.

Dla kogo jest ten kurs?
Program kursu:

arrow_forward_ios Moduł 1
Prawne uwarunkowanie oceny ryzyka zawodowego – co musisz wiedzieć, by być kompleksowo przygotowanym do działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia w zakładzie pracy?
arrow_forward_ios Moduł 2
Identyfikacja zagrożeń zawodowych – jak przeprowadzić podstawową dla oceny ryzyka zawodowego identyfikację zagrożeń dzięki kompleksowemu wywiadowi i odpowiednio dobranej metodologii?
arrow_forward_ios Moduł 3
Ocena ryzyka – jak skutecznie opracowywać zebrane dane, by w sposób kompleksowy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego oraz określić prawdopodobieństwo wystąpienia szkody i jej konsekwencje?
arrow_forward_ios Moduł 4
Zarządzanie ryzykiem – jak należy postępować w sytuacji zidentyfikowanego ryzyka w zależności od możliwości wynikających z rodzaju zagrożenia oraz charakterystyki samego przedsiębiorstwa i jego budżetu?
arrow_forward_ios Moduł 5
Monitorowanie i ewaluacja – jak nie spóźnić się z reakcją na nowe zagrożenia dzięki efektywnemu monitoringowi sytuacji w zakładzie?

Moduł 1
Prawne uwarunkowanie oceny ryzyka zawodowego – co musisz wiedzieć, by być kompleksowo przygotowanym do działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia w zakładzie pracy?

 • Aktualne przepisy regulujące procedury oceny ryzyka zawodowego – objaśnienie zapisów przysparzających najwięcej problemów i wątpliwości wraz ze wskazaniem rozwiązań
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego – czego musi dopilnować pracodawca w procesie oceny ryzyka zawodowego i jakie konsekwencje mogą być wobec niego wyciągnięte, gdy zaniecha tych obowiązków?
 • Rola pracownika w procesie oceny ryzyka zawodowego – jakich informacji powinien dostarczyć pracownik, by dokonać rzetelnej oceny ryzyka?
 • Wytyczne dot. dokumentacji oceny ryzyka zawodowego – jakie elementy są obligatoryjne w dokumentacji zgodnie z § 39a ust. 3 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp? Czego nie może zabraknąć, by dokumentacja była kompletna, a tym samym ważna?
 • Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą – czy wszystkich pracowników informujemy w ten sam sposób ? Co z cudzoziemcami lub osobami wykonującymi pracę w różnych formach zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B, praca tymczasowa lub outsourcing).
 • Służba bhp w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego – czy to jej wyłączny obowiązek czy jedynie udział ? Jak zorganizować zadania służby bhp przy ocenie ryzyka zawodowego ?
 • Szkolenia – jak często oraz w jakiej formie muszą być przeprowadzone szkolenia BHP w 2024 roku, po ustaniu stanu pandemicznego w Polsce? Czy wciąż można szkolić pracowników online?
 • Uprawnienia organów zewnętrznych – jaki jest zakres uprawnień organów przeprowadzających kontrolę w zakładzie oraz konsekwencje ich działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości? W jaki sposób odwołać się od decyzji, gdy uważa się, że ta jest nieuzasadniona?
precision_manufacturing

Case study: Brak zgodności z przepisami – kto odpowiada za brak lub błędnie przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego? Jakie kary mogą zostać nałożone w wyniku kontroli?

W magazynie farmaceutycznym brakuje kompleksowej oceny ryzyka zawodowego, co prowadzi do potencjalnych zagrożeń dla pracowników. Przepisy prawne wymagają przeprowadzenia takiej oceny, jednak firma nie podjęła żadnych działań. Jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte oraz wobec kogo, w sytuacji kontroli organu nadzorczego?

Moduł 2
Identyfikacja zagrożeń zawodowych – jak przeprowadzić podstawową dla oceny ryzyka zawodowego identyfikację zagrożeń dzięki kompleksowemu wywiadowi i odpowiednio dobranej metodologii?

 • Praktyczne aspekty analizy stanowisk pracy i rozpoznawania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika – z jakich źródeł czerpać informacje niezbędne do dokonania identyfikacji zagrożeń zawodowych?
 • Najskuteczniejsze metody identyfikacji zagrożeń na poszczególnych stanowiskach omówione na konkretnych przykładach:
  • Zagrożenia fizyczne – jakie urazy fizyczne kwalifikują się jako odniesione wskutek wykonywanej pracy? Czy muszą one bezpośrednio wynikać z powierzonych zadań, np. obsługi maszyny?
  • Zagrożenia chemiczne – substancje są klasyfikowane jako niebezpieczne w sytuacji ekspozycji, czyli chemikalia drażniące, substancje rakotwórcze i toksyczne,
  • Zagrożenia biologiczne – jak identyfikować ryzyko związane z ekspozycją na drobnoustroje, wirusy, bakterie i pleśń? Jak sytuacja pandemii wpłynęła na postrzeganie tych zagrożeń?
  • Zagrożenia ergonomiczne – jakie czynniki związane z organizacją pracy i ergonomią stanowisk pracy mogą przyczyniać się do, np. kontuzji związanych z powtarzającymi się ruchami lub pogorszeniem wzroku w związku z pracą przy monitorze?
  • Zagrożenia psychospołeczne – kiedy stres związany z pracą, niewłaściwe zarządzanie i konflikty w miejscu pracy zaczynają stanowić zagrożenie konieczne do uwzględnienia w ocenie?
 • Przepisy szczególne prawa pracy wprowadzające indywidualne wymagania dla oceny ryzyka zawodowego:
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tymczasowa praca na wysokości).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zwolnienie ze szkoleń okresowych).
precision_manufacturing

Case study: Źródło wzrostu wypadków w zakładzie pracy – jak procedury wdrożyć w celu szybkiego ustalenia nowych zagrożeń w dotychczas bezpiecznym miejscu pracy?

Fabryka mebli obserwuje w ostatnich miesiącach wzrost wypadków związanych z obsługą maszyn, co sugeruje istnienie poważnych zagrożeń dla pracowników. W celu poprawy bezpieczeństwa, konieczna jest dokładna identyfikacja tych zagrożeń. Jakie źródła informacji będą najefektywniejsze? Czy pracownicy mają prawo odmówić współpracy w procesie identyfikacji zagrożeń?

Moduł 3
Ocena ryzyka – jak skutecznie opracowywać zebrane dane, by w sposób kompleksowy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego oraz określić prawdopodobieństwo wystąpienia szkody i jej konsekwencje?

 • Metody oceny ryzyka – przykładowe metody oceny ryzyka wraz ze wskazaniem sytuacji w organizacji, w których należy je zastosować dla maksymalnej efektywności:
 • Określanie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody – jak wykorzystać statystyki, ekspertyzę oraz analizę danych historycznych do optymalnego oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia szkody? Jaki czynniki oprócz częstotliwości i intensywności czynników stanowiących zagrożenie brać pod uwagę?
 • Ocena potencjalnych konsekwencji dla pracowników i organizacji – jakie krótko- oraz długoterminowe konsekwencje występujących zagrożeń należy brać pod uwagę, by minimalizować ryzyko chorób, urazów, a z perspektywy organizacji strat finansowych czy utraty reputacji?
precision_manufacturing

Case study: Wzorcowa ocena ryzyka zawodowego – jakich błędów unikać, a na jakich dobrych praktykach się wzorować?

Zakład produkcyjny specjalizujący się w produkcji komponentów dla sektora motoryzacyjnego zatrudnia około 250 pracowników i operuje na terenie fabryki o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Ze względu na charakter zakładu wiążący się z wykorzystaniem maszyn, skuteczna ocena ryzyka jest priorytetem tej firmy. Jak to robią?

Moduł 4
Zarządzanie ryzykiem – jak należy postępować w sytuacji zidentyfikowanego ryzyka w zależności od możliwości wynikających z rodzaju zagrożenia oraz charakterystyki samego przedsiębiorstwa i jego budżetu?

 • Eliminacja ryzyka – w jaki sposób zlikwidować ryzyko poprzez usunięcie lub zabezpieczenie źródeł zagrożeń w miejscu pracy, gdy jest to możliwe?
 • Redukcja ryzyka – jakie są sprawdzone sposoby na redukcję ryzyka poprzez zastosowanie środków ochrony, szkoleń pracowników czy modyfikacji procesów pracy?
 • Przeniesienie ryzyka – skuteczne techniki przenoszenia ryzyka na przykładzie ubezpieczeń i outsourcingu, w tym niebezpieczeństwa z tym związane.
 • Akceptacja ryzyka – wyznaczanie akceptowalnego poziomu ryzyka w sytuacji, gdy jego eliminacja lub redukcja są niemożliwe lub nieopłacalne.
precision_manufacturing

Case study: Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia niewynikającego ze specyfiki pracy – jak postępować, gdy pojawia się nowy typ zagrożenia niemożliwy do eliminacji?

Pracownicy biura mieszczącego się w starej, zabytkowej kamienicy zaczęli skarżyć się na reakcje alergiczne, a także duszności i zawroty głowy. Po wstępnej ekspertyzie wykryto w ścianie grzyb. Usunięcie grzyba z głębszych warstw ściany wiąże się z kosztami, na jakie pracodawca nie może sobie pozwolić. Czy w takiej sytuacji należy wyznaczyć akceptowalny poziom ryzyka określając, jak duży wpływ na zdrowie ma wykryta grzybnia? Czy usunięcie grzyba z wierzchnich warstw – tynku i farby – stanowi już redukcję ryzyka?

Moduł 5
Monitorowanie i ewaluacja – jak nie spóźnić się z reakcją na nowe zagrożenia dzięki efektywnemu monitoringowi sytuacji w zakładzie?

 • Śledzenie działań – na jakie metody monitorowania działań zdecydować się w ramach swojej placówki, by były maksymalnie efektywne, na przykładzie inspekcji wewnętrznych, raportowaniu incydentów i analizy wyników badań cyklicznych,
 • Ocena skuteczności – sprawdzone techniki oceny skuteczności działań zarządzania ryzykiem, włączając w to identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz reakcję na sygnały ostrzegawcze
 • Reagowanie na zmiany – jak przeprowadzić zmiany w organizacji, wynikające ze zmieniającego się otoczenia pracy i przepisów prawnych? Jak zaktualizować procedury oceny ryzyka oraz reakcje na nowe zagrożenia?
precision_manufacturing

Case study: Brak systematycznego monitorowania bezpieczeństwa – jak wdrożyć skuteczne systemy ewaluacyjne, gdy trzeba zrobić to sprawnie, ale też osiągając oczekiwane efekty?

Zakład produkcyjny nie przeprowadzał regularnych inspekcji ani monitorowania bezpieczeństwa, co prowadzi do braku świadomości o potencjalnych zagrożeniach dla pracowników. Obecny dyrektor zakładu, chce wprowadzić możliwie sprawnie i efektywnie nowy system monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa. Od czego należy zacząć, by zebrać kluczowe informacje, a czym można zająć się w dalszym planie?


Jak inni ocenili ten kurs?

Spojrzeliśmy na wiele kwestii z kompletnie nowego punktu widzenia. Warto.. w formie odświeżenia wiedzy.

Katarzyna

branża IT

Siedzę w automatyzacji od wielu lat dla dziesiątek projektów klientów – ale przekonał mnie program. Marketing nie lubi przestojów, liczy się stała edukacja.

Marek

jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli liczby rosną, to wiesz, że coś działa. Ułożenie automatyzacji w jeden spójny proces to klucz do sukcesu. Kurs autorstwa Pana Marcina to pokazuje.

Joanna

managerka ds. e-commerce


Cennik

Kurs - Ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Ekspercka wiedza
 • 12 filmów szkoleniowo-instruktażowych
 • Wzorcowe dokumenty
 • Case study ze świata
 • Prezentacje i materiały dodatkowe
 • Dostęp 24/7

Nielimitowany dostęp

brutto

Gwaranacja jakości ✔

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem Obsługi Klienta.


Napisz do nas:

bok@forum-media.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+