PATRONI KURSU:

SKUTECZNE TECHNIKI KOMUNIKACJI
I REGULACJI EMOCJI DZIECI
I MŁODZIEŻY W SPEKTRUM AUTYZMU Kurs, dzięki któremu wdrożysz techniki skutecznego rozpoznawania, interpretowania i regulowania trudnych emocji u dzieci w spektrum autyzmu oraz zaopatrzysz dziecko w strategie samoregulacyjne dostosowane do jego potrzeb.

DATA STARTU
30.05.2023
CZAS TRWANIA
3 miesiące
CERTYFIKAT
tak
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Średniozaawansowany
FORMA KSZTAŁCENIA
online

Zarówno dzieci, jak i nastolatki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prezentują wiele trudności emocjonalnych. Deficyty w regulacji emocji u dzieci z ASD mają istotny wpływ na rozwój i podtrzymywanie objawów osiowych. Wyniki badań pokazują, że dzieci ze spektrum autyzmu rzadziej korzystają z adaptacyjnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, częściej zaś sięgają po strategie nieadaptacyjne, np. powtarzalne zachowania. Szczególną trudność sprawia im regulacja emocji w obliczu sytuacji budzących frustrację – prezentują wtedy najczęściej zachowania impulsywne, destrukcyjne bądź strategie unikania. Kluczowe jest więc wykorzystywanie podczas terapii narzędzi i technik, które poprawią funkcjonowanie dziecka w tym obszarze.

Jak planować terapię ukierunkowaną na problem regulacji emocji? Jakie nowe interwencje terapeutyczne warto wykorzystywać w pracy nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi dzieci w spektrum? Jak nauczyć dzieci z ASD komunikować swoje uczucia i pragnienia za pomocą słów lub sygnałów niewerbalnych? Jak wspierać dziecko w przejściu ze strategii współregulowanych do samoregulujących i nauczyć je skutecznych technik redukcji napięcia? Jak kształtować u osób z ASD samoświadomość emocji, wiedzę o sobie i różnicowanie swojego zachowania od otoczenia?

Case study

Czy musieliście się zmierzyć z takim przypadkiem?

PRZYPADEK NR 1

Rodzice komunikują, że dziecko bardzo szybko ulega rozdrażnieniu, ma częste ataki złości i agresji.

Łatwe uleganie wzburzeniu i zdenerwowaniu w różnych okolicznościach jest szybsze u dzieci w spektrum. Jest to często spowodowane nadwrażliwością, brakiem umiejętności społecznych oraz niedostatecznymi zdolnościami komunikowania własnych emocji i potrzeb. Eskalacja zachowań agresywnych może prowadzić do tego, że wraz ze wzrostem siły, którą będzie posiadało dziecko w wieku szkolnym, coraz trudniej będzie poradzić sobie z nim fizycznie. Ważne jest więc rozwijanie umiejętności samoregulacji, zapoznanie dziecka z technikami uspokajania się.

PRZYPADEK NR 2

Chłopiec z autyzmem o ograniczonych umiejętnościach językowych popycha swoich rówieśników w celu zasygnalizowania im chęci do zabawy, chce w ten sposób skłonić inne dzieci, aby go goniły.

Zachowanie trudne niesie za sobą ryzyko wykluczenia społecznego. Większość dzieci zaczęło unikać chłopca, ogranicza kontakty z nim, nie chce się z nim bawić. Dziecko mogłoby o wiele lepiej zadbać o własne potrzeby i spędzać czas z rówieśnikami, gdyby potrafiło wyrażać swoją prośbę w inny spo-sób. Jak uczyć dzieci z ASD alternatywnych sposobów wyrażania własnych potrzeb?

PRZYPADEK NR 3

U dziecka z ASD obserwowane są zachowania autodestrukcyjne, dziecko samookalecza się poprzez czynności bezpośrednie – uderza głową w twardą powierzchnię (np. ściana, meble, zabawki) i bije się piąstkami.

Samookaleczanie się może być formą autostymulacji oraz wynikać z tego, że dziecko nie rozumie sygnałów społeczno-emocjonalnych z otoczenia oraz własnych. Wpływa to na wzrost frustracji i napięcia emocjonalnego dziecka. Powtarzalne zachowania są więc często formą rozładowania dla osób z ASD oraz formą ucieczki i uspokojenia. Niestety niekontrolowane i utrwalone stereotypia i autostymulacje prowadzą do ograniczenia relacji międzyludzkich oraz potęgują ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych. Jakie inne techniki samouspokojenia zaproponować dziecku podczas terapii? Jak wzmacniać aktywności alternatywne?

Czego dowiesz się na kursie

„Skuteczne techniki komunikacji i regulacji emocji dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu”?

Zaplanujesz terapię nastawioną na regulację emocji, która zapewni nawiązanie z dzieckiem relacji, dobre poznanie jego poziomu wyjściowego, specyfiki działania oraz efektywnie poprawi jego funkcjonowanie w innych obszarach rozwojowych.

Poznasz strategie rozwijające umiejętności samoregulacji, które zapewnią dziecku ze-staw cennych narzędzi do radzenia sobie w trudnych i niekomfortowych sytuacjach oraz sprawdzone techniki uspokojenia i samokojenia.

Unikniesz najczęstszych błędów komunikacyjnych z dzieckiem z ASD.
Zaopatrzysz dziecko w efektywne strategie komunikacyjne, dzięki którym uniknie sytuacji, w których nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb czy przekazać, co czuje.

Przeanalizujesz przykłady trudnych zachowań dziecka z ASD, które wynikają z jego deficy-tu w regulacji emocji i prowa-dzą do frustracji. Dowiesz się, jak radzić sobie z drażliwością i agresją dziecka. Poznasz ćwi-czenia adaptacyjnych strategii funkcjonowania w obliczu różnych sytuacji problemo-wych.

Wyposażysz się w ćwiczenia i techniki nastawione na rozwijanie u dzieci z ASD umiejętności identyfikowania, rozróżniania, opisywania, rozumienia oraz wyrażania różnych stanów emocjonalnych.

Wykorzystasz techniki bazujące na motywacji dziecka i jego doświadczeniach, np. uczenie z użyciem ulubionych postaci z bajek i odnoszenie do codziennych sytuacji i znanych osób. Poznasz skuteczne sposoby na efektywną współpracę i włączanie rodziców w proces terapeutyczny.

Program kursu

Kurs obejmuje 5 modułów:

MODUŁ 1

Planowanie terapii nastawionej na regulację emocji

 • Najczęstsze trudności w sferze funkcjonowania emocjonalnego u dzieci z ASD , które uniemożliwiają mu odnalezienie się w nowych i niemających struktury sytuacjach – m.in. nieadaptacyjne strategie unikania, trudności z rozwinięciem tzw. teorii umysłu, sztywność reakcji emocjonalnych i behawioralnych.
 • Najnowsze badania dotyczące znaczenia mechanizmu regulacji emocji w funkcjonowaniu społecznym osób w ASD. Jak problemy w zakresie regulacji emocji zwiększają nasilenie deficytów społeczno-komunikacyjnych, stereotypii oraz sensoryzmów?
 • Planowanie terapii, które zapewni dobre poznanie poziomu wyjściowego dziecka, poznanie jego wiedzy i strategii działania oraz nawiązanie z nim relacji – przykłady narzędzi sprawdzających poziom intelektualny/umiejętności, zainteresowania i predyspozycje dziecka.
 • Jak dostosować aktywności i działania do indywidualnych predyspozycji dziecka? Przykłady działań stymulujących rozwój dostosowanych do poziomu intelektualnego dziecka.
 • Organizacja spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców, skuteczne sposoby na włączanie opiekunów w proces terapeutyczny – przykłady działań.
MODUŁ 2

Komunikacja z dzieckiem w spektrum

 • Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum – praktyczne porady co i jak mówić, jakich sformułowań unikać, jakie rozwiązania usprawnią terapię.
 • Niska motywacja dziecka w spektrum – skuteczne sposoby na wzmacnianie w terapii – motywatory rzeczowe, przykłady komunikatów wspierających, skuteczne strategie, dzięki którym zaczniesz widzieć efekty terapii.
 • Jakie elementy komunikacji są ważne w przypadku trudności z regulacją emocji u dzieci o zaburzonym rozwoju? Jak nazywać stany emocjonalne dziecka w sytuacjach, w których się pojawiają?
 • „Jesteś zmęczony”, „nie lubisz tego”, „masz problem”, „nie wiesz, co zrobić” – jak rozwijać wiedzę dziecka o sobie i innych? Rola nazywania wykonywanych czynności i stanów emocjonalnych dziecka i opiekuna.
 • Wykorzystanie AAC we wspomaganiu komunikacji osób ze spektrum autyzmu.
 • Skuteczność oddziaływań grupowych w pracy z dzieckiem poniżej 7. roku życia. Jak przygotować dziecko na komunikację z rówieśnikami?
MODUŁ 3

Regulacja emocji dzieci z ASD

 • Stimowanie, stereotypie, rytuały… – znaczenie zachowań autostymulujących u dzieci w spektrum – jak wspierać dzieci z ASD w znalezieniu skutecznego sposobu na radzenie sobie z napięciem?
 • Czym zastąpić zachowania o funkcji samoregulacyjnej, które są nieadekwatne do sytuacji? Jakie inne akceptowalne strategie zaproponować dziecku?
 • Internalizowane problemy z regulacją emocji (m.in. ruminacje, zamknięcie w sobie…) – jak ich nie przeoczyć?
 • Brak umiejętności rozpoznawania samoświadomych emocji np. wstydu – jak sobie z nim radzić? Jak wspierać dzieci w spektrum w rozumieniu siebie i identyfikacji własnych potrzeb i odczuć?
 • Metody pracy z zachowaniami trudnymi – m. in. wygaszanie, konsekwencja, wzmacnianie – jak adekwatnie dostosować je do sytuacji? Bezpieczne strategie i modele właściwych zachowań, które osoba z ASD będzie mogła początkowo naśladować, a później modyfikować i wykorzystywać w różnych sytuacjach.
 • Wskazówki dla terapeutów i rodziców dzieci ze spektrum autyzmu prezentujących trudności w regulacji emocji np. zachowanie kolejności rozwojowej czy uczenie spontanicznego naśladowania czynności w zabawie i w codziennych sytuacjach.
MODUŁ 4

Techniki regulacji emocji u dzieci z ASD

 • Metody rozwijania adaptacyjnych strategii regulacji emocji m. in. trening uważności (mindfulness), dialektyczna terapia behawioralna – np. przekształcaniu myśli w alternatywne odczucia, dokonywania powtórnej oceny sytuacji w procesie rozwiązywania problemów.
 • Wizualizacje jako skuteczne narzędzie do ćwiczenia umiejętności w zakresie przewidywania intencji i emocji w różnych sytuacjach społecznych – zastosowanie techniki komiksu i historyjek obrazkowych oraz wykorzystanie filmów i animacji podczas terapii.
 • Narzędzia wspomagające naukę zasad społecznych pomagające w zrozumieniu oczekiwań sytuacyjnych, reakcji emocjonalnych i behawioralnych innych ludzi, analizowaniu przeszłych i tworzeniu przyszłych scenariuszy zachowań społecznych np. The Incredible 5 Point Scale.
 • Nauka rozróżniania intensywności przeżywania i wyrażania emocji – narzędzia służące do pomiaru emocji, np. „termometry emocji”, za pomocą których dziecko przyporządkowuje wartości liczbowe emocjom zilustrowanym obrazkami, filmami lub historyjkami.
 • Nauka radzenia sobie ze złością – skuteczne odziaływania terapeutyczne o charakterze poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem pomocy wizualnych i rodzajów aktywności opartych na zabawie.
 • Stosowana Analiza Zachowania – sprawdzone strategie uczenia nowych umiejętności i wzmacniania społecznie istotnych zachowań. Przykłady ćwiczeń opartych na wzmacnianiu pozytywnym.
 • Psychodrama i techniki teatralne w terapii – ćwiczenia umiejętności społecznych u dzieci z problemami regulacji emocji i komunikacji.
 • Nowoczesne technologie w terapii dzieci z ASD – np. gra „JeStiMulE”, trening neurofeedback – jak wykorzystać je podczas terapii?
MODUŁ 5

Case study

 • Samookaleczenia – jak radzić sobie z zachowaniami autodestrukcyjnymi dzieci z ASD na co dzień? Techniki radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami w domu i podczas terapii – jak wdrożyć holistyczny system wsparcia?
 • Zastosowanie poznawczo-behawioralnego podejścia terapeutycznego we wspieraniu nastolatków z ASD borykających się z epizodem depresyjnym.
 • Zachowania agresywne dzieci w spektrum, impulsywne napady złości, rozdrażnienie – jak sobie z nimi radzić? Skuteczne strategie reagowania.
 • Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z zachowaniami fobicznymi – case study chłopca w spektrum i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 • Zaburzenia uwagi u dzieci z ASD. Pobudzenie dziecka w spektrum – jak reagować na dziecko o nietypowym funkcjonowaniu sensorycznym? Metody na uspokojenia dziecka z ASD.
 • Zachowania seksualne dzieci i młodzieży w spektrum – masturbacja i inne zachowania stymulujące – wyzwania terapeutyczne i metody pracy.

Autorzy

Kurs prowadzą:

Małgorzata Gosztyła

Zawodowo pedagog-oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta w nurcie TSR, socjoterapeutka, trener, mediator sądowy. Będąc certyfikowanym terapeutą, pracuję w nurcie PSR – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Pracuję z ludźmi, którzy na pewnym etapie swojego życia potrzebują wsparcia, ... więcejczy to w kryzysie, czy w procesie samorozwoju. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe, które wykorzystuję w pracy terapeutycznej, w tym z osobami z niepełnosprawnością. Założycielka Stowarzyszenia DROGA DO CELU, Akademii Rozwoju GOYA – Małgorzata Gosztyła oraz nauczyciel akademicki. „Moja pasja, to moja praca – praca z drugim człowiekiem”.

Anna Krawczyk

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania (SWPS) oraz wiele dodatkowych szkoleń, np. TBRI, Kids Skills, i in. Jestem certyfikowanym coachem londyńskiej International Education Society. ... więcej Mam uprawnienia diagnostyczne do diagnozy osobowości i zaburzeń osobowości (MMPI-2, NEO-PI-R, SCID-5-PD), oraz do diagnozy intelektu (SB5, IDS-2), zajmuję się diagnozą i terapią zaburzeń neurorozwojowych zarówno u dzieci jak i dorosłych (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu). Regularnie publikuję w prasie specjalistycznej artykuły oparte o najnowsze badania z zakresu psychologii. Aktualnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi, Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I stopień referencyjności i prowadzę prywatną praktykę diagnostyczną i terapeutyczną. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pomagam osobom, które podejrzewają u siebie lub mają zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu lub ADHD, osobom, które zostały skierowane na diagnozę psychologiczną przez innego specjalistęz zaburzeniami nastroju (m.in. depresja), lękami, natręctwami.

dr Krystyna Pomorska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, terapeuta behawioralny, pedagog. Wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS. Od 2007 roku zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą oraz z ich opiekunami. Specjalizuje się w doborze technik interwencji ... więcej do potrzeb i możliwości dziecka i jego otoczenia. Zajmuje się także propagowaniem podejść terapeutycznych w nurcie behawioralno-rozwojowym oraz interwencji w naturalnym środowisku dziecka (np. dom, szkoła). Autorka i współautorka publikacji dotyczących terapii osób o zaburzonym rozwoju, stosowanej analizy zachowania oraz teorii ram relacyjnych. Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują przede wszystkim skuteczne metody rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u osób o typowym i zaburzonym rozwoju.

Marta Jamioł

Absolwentka rewalidacji z terapią pedagogiczną, stosowanej analizy zachowania, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog. Od 2009 r. nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych, obecnie w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Paulina Rutka

Psycholog i logopeda, absolwentka neurologopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Terapeutka metody PROMPT. Współzałożycielka i prezeska fundacji „generAACja”, działającej na rzecz osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Pracuje w Krakowie w Maltańskim Centrum Pomocy.

Beata Ignaczewska

Pedagog specjalny, certyfikowany superwizor stosowanej analizy zachowania, dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk–Gliwice–Zabrze) oraz właściciel wydawnictwa CTB. Superwizor w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia ze stosowanej ... więcej analizy zachowania. Wykładowca na SWPS (Warszawa i Katowice) oraz na Akademii Medycznej w Gdańsku. Superwizuje placówki edukacyjne, terapeutyczne na terenie całej Polski.

Karolina Michalak

Psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany trener umiejętności społecznych, w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziale psychiatrycznym w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi... więcej , a także placówkach edukacyjnych i przedszkolach specjalistycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia diagnostyczne do przeprowadzania badań poziomu inteligencji i procesów poznawczych Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Jest również przeszkolona w badaniu narzędziem VB-MAPP oraz w pracy nad rozwijaniem komunikacji funkcjonalnej u dzieci z deficytami mowy opartej na systemie komunikacji PECS. Zawodowo związana z Fundacją z ASPI-racjami w Łodzi, gdzie obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Poradni dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach tej placówki. Pracuje przede wszystkim w nurcie poznawczo-behawioralnym, łącząc jednak w swojej działalności inne podejścia, w zależności od potrzeb pacjenta.

Agnieszka Lemańska

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej; od ponad 20 lat zgłębia tajniki autyzmu pracując z dziećmi ze spektrum w Polsce i za granicą; właściciel i założyciel Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”; współpracuje z Warszawskimi uczelniami, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. na Akademii... więcej Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; od kilku lat aktywnie współpracuje z ośrodkami terapeutycznymi i placówkami edukacyjnymi na terenie Rosji, Kazachstanu i Ukrainy, prowadząc szkolenia dla specjalistów i konsultacje dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Karolina Dyrda

Psycholożka w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży,   certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 1254) , doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie w trakcie... więcej całościowego szkolenia DBT Comprehensive organizowanego przez PTDBT.  Od 2000 roku pracuje z osobami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami.
Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób będących w spektrum autyzmu i zmagających się z chorobami współistniejącymi  (zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, nieprawidłowo kształtująca się osobowością, OCD). Interesuje się zastosowaniem dialektycznej terapii behawioralnej u osób w spektrum autyzmu. 

Emilia Wojewódzka

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ostatni rok). W trakcie swojej edukacji oraz pracy zawodowej odbyła wiele szkoleń i stale poszerza swoje kwalifikacje. Odbyła staż w szpitalu tworkowskim w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym... więcej oraz Oddziale Neurologii a także w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, gdzie następnie była wolontariuszką. Od 2019 roku posiada Polską Licencję Polskiego Terapeuty Behawioralnego. W swojej pracy psychoterapeutycznej wspiera nastolatków oraz osoby dorosłe, które borykają się z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi oraz nerwicowymi, OCD, PTSD, zaburzeniami osobowości, są w kryzysie, poszukują sensu życia, doświadczają trudności w relacjach z pracą zawodową. Specjalizuje się również w pracy z osobami z diagnozą zaburzeń rozwoju w tym głównie spektrum autyzmu.
 
 

Dodatek specjalny:

Każdy uczestnik kursu otrzyma ebook
„Wspieranie rozwoju emocjonalnego ucznia”

Dzięki tej książce poznasz wpływ muzyki na dziecięcy rozwój poznawczy, dowiesz się, w jaki sposób może Ci przyjść z pomocą metoda Integracji Sensorycznej i Terapia Ręki, co zrobić, by poradzić sobie z narastającym problemem szkolnej przemocy i jaki wpływ na zdrowie psychiczne Twoich uczniów ma rozwój technologiczny.

Poznaj wszystkie korzyści

Około 10 godzin filmów szkoleniowych i 15 materiałów merytorycznych.
Wykłady szkoleniowe omawiające zaburzenia ze spektrum autyzmu a trudności w rozpoznawaniu, interpretacji i regulacji emocji.
Strategie regulacji emocji
Skuteczne narzędzia do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami dzieci z ASD.
Konkretne rozwiązania
Praca na konkretnych przypadkach dotyczących ekspresji emocjonalnej osób z ASD.
Nowoczesne interwencje terapeutyczne
Odpowiednio dobrane propozycje działań, metod i ćwiczeń do wykorzystania w pracy na terapii nastawionej na regulację emocji m.in. SAZ, AAC, dialektyczna terapia behawioralna, trening uważości.
Wskazówki i narzędzia
Sprawdzone strategie uczenia dzieci rozróżniania swoich emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Kształcenie adaptacyjnych strategii poznawczych.
Najlepsi eksperci
Uczysz się od specjalistów – praktyków, którzy w swojej codziennej pracy łączą teorię z praktyką.
Certyfikat
potwierdzający ukończeniu kursu.
25% zniżki na kolejny kurs
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.

Cennik

Ile kosztuje kurs

„Skuteczne techniki komunikacji i regulacji emocji dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu”?

zł netto
zł brutto
Dostęp bezterminowy
Certyfikat ukończenia
Uczysz się online - w wygodnym dla Ciebie czasie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do kursu?
Dostęp jest nielimitowany, do materiałów można wracać zawsze wg potrzeb.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku, jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com