Partnerzy kursu:

Zarządzanie placówką niepubliczną bez błędów

Zadania dyrektorów z zakresu organizacji pracy placówki, opracowywania dokumentacji, rozliczania dotacji i przygotowania do kontroli

Kierowanie placówką niepubliczną to ogromna odpowiedzialność, dlatego by jak najlepiej przygotować się do skutecznego zarządzania szkołą czy przedszkolem, warto wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu przygotowującym do bezbłędnej realizacji wszystkich zadań z tego zakresu.

Zarządzanie placówką niepubliczną wymaga od jej dyrektora znajomości najaktualniejszych norm prawa oświatowego i prawa pracy, najnowszego orzecznictwa i interpretacji prawnych. Niezbędna jest też rzetelna wiedza z zakresu gospodarowania finansami, zwłaszcza pochodzącymi z budżetu JST i podlegającymi szczególnie wnikliwym kontrolom. Z kolei wiedza o tym, jak się przygotować do kontroli, jest konieczna, by przejść ją bezpiecznie i wyjść obronną ręką z sytuacji spornych.

Do priorytetowych zadań dyrektora należy również organizacja bezpiecznych warunków pracy i nauki, a także umiejętność kierowania placówką w sytuacji kryzysowej, w której może się ona znaleźć przykładowo z powodu pandemii.

Dyrektor jest też zobligowany do skrupulatnego opracowywania i prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją pracy i funkcjonowania niepublicznej jednostki oświatowej.

Dołącz do uczestników kursu, by zyskać kompleksową wiedzę oraz praktyczne porady, umożliwiające efektywne zarządzanie placówką niepubliczną i rozwiązywanie problemów związanych z wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji. Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem, mecenasi Beata Patoleta i Robert Kamionowski, wyjaśnią na przykładach zawiłości przepisów prawa i wskażą bezpieczne dla placówki rozwiązania z zakresu dokumentowania wydatków, przechodzenia procedur kontrolnych i działań następczych.

Czy musieli Państwo zmierzyć się z takim przypadkiem?

Przypadek nr 1

Czy zastanawiali się Państwo, czy wynagrodzenie osoby prowadzącej niepubliczną jednostkę oświatową może być pokryte z dotacji?

Jak tłumaczy nasz ekspert, osoba fizyczna prowadząca placówkę może otrzymywać wynagrodzenie, jeśli pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego. Wątpliwości budzi, czy może także pełnić inne funkcje, np. wicedyrektora lub nauczyciela. Jeśli faktycznie wykonuje takie obowiązki, stanowisko jest przewidziane w statucie czy innych dokumentach, wynagrodzenie jest uzasadnione i może zostać pokryte z dotacji. W przypadku innych form wychowania przedszkolnego przepis wymaga prowadzenia zajęć; samo pełnienie funkcji „dyrektora”, które nie jest przewidziane w przepisach, jest niewystarczające.

Przypadek nr 2

Czy szukali Państwo informacji o tym, czy z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można finansować zakup żywności i utrzymanie kuchni i stołówki w placówce niepublicznej? A co z wyposażeniem kuchni i stołówki w środki trwałe i meble – czy ich zakup również można sfinansować z dotacji?

Artykuł 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że zakup żywności w przedszkolach jest możliwy z dotacji wówczas, gdy rodzice nie ponoszą kosztów wyżywienia i nie wnoszą na ten cel opłat, a także gdy dotyczy zakupów na inne cele niż codzienne wyżywienie, np. okolicznościowe imprezy przedszkolne. Nasz ekspert wyjaśnia ponadto, że koszty utrzymania i prowadzenia kuchni, bez zakupu środków żywności, jak np. wynagrodzenie pracowników i składek od wynagrodzeń, drobne wyposażenie niestanowiące środków trwałych (talerze, sztućce), również mogą być sfinansowane z dotacji.

Przypadek nr 3

Czy wiedzą Państwo, czy zlecając na rzecz prowadzonej placówki usługi budowlane przekraczające zakres usług remontowych, mogą je Państwo sfinansować z dotacji?

Jak tłumaczy nasz ekspert, wydatki na inwestycje, które nie stanowią remontów polegających na przywróceniu lokalom lub budynkom pierwotnych właściwości, odtworzenie stanu pierwotnego, bez dokonywania ulepszeń, rozbudowy i modyfikacji, nie mogą zostać sfinansowane z dotacji. Podobnie rzecz się ma z pozostałymi wydatkami i zakupami inwestycyjnymi (wydatki majątkowe), których wartość początkowa jest wyższa od kwoty jednorazowej amortyzacji, tj. 10 tys. zł, a które nie zostały wymienione w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a–d ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Podczas kursu:

Wyposażysz się w umiejętność samodzielnej weryfikacji wydatków ponoszonych z dotacji i będziesz mieć pewność, że nie zakwestionuje ich osoba kontrolująca.

Poznasz i z powodzeniem zastosujesz w swojej placówce dobre praktyki z zakresu opisywania i dokumentowania wydatków ponoszonych z budżetu JST.

Dowiesz się, jakie są prawa i obowiązki organu kontrolującego, a jakie Twoje, dzięki czemu unikniesz zarzutów o utrudnianie procedur kontrolnych.

Zyskasz pewność, jak krok po kroku postępować w sytuacji konieczności odwołania się od wyników kontroli czy uzyskania zwrotu dotacji, by zrobić to skutecznie

Wyposażysz się w wiedzę, jaka dokumentacja jest obowiązkowa dla Twojej placówki, a jaką warto mieć dla sprawniejszego zarządzania i bezpiecznej organizacji działania, oraz w jaki sposób ją aktualizować po zmianach w prawie.

Wyposażysz się w wiedzę, jaka dokumentacja jest obowiązkowa dla Twojej placówki, a jaką warto mieć dla sprawniejszego zarządzania i bezpiecznej organizacji działania, oraz w jaki sposób ją aktualizować po zmianach w prawie.

Program

MODUŁ1

Finansowanie działalności placówki z dotacji – właściwe wydatkowanie, w tym na kształcenie specjalne, środków przekazywanych przez JST

 • Aktualny katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – szczegółowe zestawienie wydatków dopuszczalnych, spornych i niemożliwych do pokrycia z dotacji.
 • Najczęściej kwestionowane wydatki – jakie przyjmować rozwiązania, by uniknąć kontrowersji w trakcie kontroli, i jak się bronić za pomocą argumentów prawnych?
 • Zasady odrębnego rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych – co uznaje się za zapewnienie realizacji kształcenia specjalnego?
 • Jak w praktyce stosować najnowsze ograniczenia i limity wynagradzania wszystkich zatrudnionych, osób fizycznych oraz osób prowadzących, pełniących funkcję dyrektora?
MODUŁ2

Prawidłowe dokumentowanie ponoszonych wydatków, gwarantujące ich akceptację przez organy dotujące

 • Co zaliczyć do dowodów księgowych i jakie opisy są na nich obowiązkowe – przepisy prawa, praktyka jednostek samorządu terytorialnego, stanowiska sądów administracyjnych.
 • Dobre praktyki w dokumentowaniu wydatków ponoszonych z dotacji – bezpieczne rozwiązania pozwalające uniknąć zakwestionowania rozliczeń – omówienie na przykładach z praktyki własnej.
 • Zawężanie wykładni i opieranie się przez urzędy na orzeczeniach niekorzystnych dla organów prowadzących – najnowsze tendencje w orzecznictwie na przykładach z praktyki.
MODUŁ3

Dokumentacja w placówce niepublicznej – najczęstsze trudności w jej tworzeniu i aktualizacji oraz jak unikać nieprawidłowości na przykładach dobrych i złych praktyk

 • Jakie dokumenty organizacyjne są niezbędne w prowadzeniu działalności placówki niepublicznej i jak rozróżniać je od dokumentów obowiązujących w placówkach publicznych – kompletne zestawienie dokumentacji obowiązkowej i zalecanej w prowadzeniu placówki.
 • Jak samodzielnie i zgodnie z najnowszymi przepisami prawa tworzyć akty prawa wewnętrznego, w tym statut, regulaminy, instrukcje, zarządzenia, uchwały – dobre praktyki legislacyjne i najczęściej popełniane błędy.
 • Wytyczne do samodzielnej weryfikacji zgodności zapisów w statucie ze zmianami w prawie oświatowym – jak prawidłowo aktualizować statut i w jaki sposób wprowadzać zmiany?
 • Dokumentacja dotycząca bezpiecznych warunków pracy i nauki – odpowiedzialność dyrektora za opracowywanie regulacji i wprowadzanie zmian aktualizacyjnych – w tym z uwzględnieniem wytycznych wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej.
 • Załatwianie i rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do dyrektora zgodnie z przepisami prawa administracyjnego – jak wykorzystywać w codziennej pracy dostępne wzory druków i tworzyć własne opracowania?
MODUŁ4

Przygotowanie placówki do kontroli pobrania i wydatkowania dotacji – co sprawdzić przed kontrolą i jaką dokumentację przygotować?

 • Co może podlegać kontroli, w jakim czasie i w jakim zakresie – najważniejsze zmiany w zakresie kontroli – jakie dane osobowe można udostępniać, w jakim terminie i za jaki okres?
 • Standardy obowiązujące organ kontrolujący – czego może oczekiwać dyrektor i jakich obowiązków musi dopełnić kontroler w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i udostępniania dokumentacji – przepisy, które trzeba znać.
 • Na jakie żądania ze strony organu kontrolującego musi być przygotowany dyrektor, by uniknąć sankcji za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli?
MODUŁ5

Postępowanie pokontrolne i administracyjne o zwrot dotacji – obowiązkowe procedury i terminy niezbędne do skutecznego odwołania się od ustaleń kontroli

 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne – zgodne z prawem postępowanie dyrektora w przypadku zastrzeżeń do ich treści.
 • Kwestionowanie wyników kontroli – wszystkie możliwe przyczyny podważenia ustaleń kontrolującego.
 • Postępowanie administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – prawa dyrektora do czynnego udziału, składania dowodów i korekt, możliwości odwoławcze.
 • Przygotowanie skutecznej skargi odwoławczej krok po kroku – obowiązujące terminy, treść, rodzaje uzasadnienia, opłaty.

Kurs poprowadzą:

Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

„Specjalizuję się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Jestem redaktorem prowadzącym czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, a także autorem szeregu artykułów, publikacji i licznych komentarzy w mediach”.

Jarosław Kordziński

Trener, mediator i coach, praktyk edukacyjny, były nauczyciel i dyrektor szkoły.

„Od wielu lat uczestniczę w kluczowych projektach realizowanych przez instytucje centralne (MEN, CODN, ORE, CEO), regionalne bądź lokalne organizacje samorządowe (wojewódzkie placówki doskonalenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy miast i gmin). Jestem autorem ponad 20 książek z zakresu edukacji oraz psychologii pozytywnej, m.in.: Szkoła dialogu, Szkoła współpracy i Szkoła uczenia się oraz Autorytet nauczyciela”.

Beata Patoleta

Adwokat, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem.

„Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej reprezentuję osoby prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe, specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie oświaty niesamorządowej. Moja dobra znajomość zagadnień, z jakimi mierzą się osoby prowadzące jednostki oświatowe, wynika z wielu lat doświadczenia w zakresie prawa oświatowego”.

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • dyrektorów i właścicieli szkół niepublicznych wszystkich typów
 • dyrektorów i właścicieli przedszkoli niepublicznych
 • osoby prowadzące niepubliczne jednostki oświatowe
 • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji prawnej i ewaluacyjnej w niepublicznych placówkach oświatowych
 • osoby odpowiedzialne za finanse placówki niepublicznej

Co otrzymasz przy zakupie kursu?

Propozycje narzędzi diagnostycznych, metod pracy i procedur postępowania

Otrzymasz wytyczne, jak interpretować opinie i orzeczenia poradni specjalistycznych i przekładać ich zalecenia na codzienną pracę z dziećmi z zaburzeniami i deficytami, narzędzia do diagnozy nawet najtrudniejszych problemów wychowawczych, psychologicznych i edukacyjnych uczniów, skutecznie rozwiązania problemów komunikacyjnych z trudnymi rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz przykłady rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Prezent powitalny

Panel specjalny obejmujący film szkoleniowy pt. „Wypalenie zawodowe – stop”, przygotowany przez naszą ekspertkę dr Adrianę Kloskowską, z którego dowiesz się, jak stawić czoło wyzwaniom w nowym roku szkolnym 2021/2022 i jakie drożyć działania, by uniknąć wypalenia zawodowego:

 • Czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego objawy oraz poszczególne etapy – na co trzeba zwrócić uwagę w codziennej pracy.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – zestaw wskazówek, jak działać proaktywnie i kształtować adekwatne przekonania, aby uniknąć wypalenia zawodowego.

Możliwość zadawania pytań

Masz potrzebę skonsultować treści merytoryczne poruszone w ramach kursu? Zapraszamy do zadawania pytań. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, wysyłając wiadomość na adres: magdalena.bandurska@forum-media.pl

Nasi eksperci chętnie rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania placówki niepublicznej, wydatkowania i rozliczania dotacji oraz przygotowania do kontroli ze strony jednostki samorządu terytorialnego.

Poznaj wszystkie korzyści

Ponad 10 godzin materiałów wideo
Konkretne wytyczne do rozwiązywania problemów
Sprawdzone sposoby postępowania, dobre praktyki z innych placówek
Uczysz się od najlepszych ekspertów, specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem
Wzory dokumentów, przykładowe procedury, niezbędne checklisty zadań
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z internetem, dzięki czemu uczysz się, kiedy i jak chcesz
Możliwość zadawania pytań
Certyfikat poświadczający udział w kursie

Ile kosztuje kurs

„Zarządzanie placówką niepubliczną bez błędów – zadania dyrektorów z zakresu organizacji pracy placówki, opracowywania dokumentacji, rozliczania dotacji i przygotowania do kontroli”

zł netto / zł brutto
Dostęp bezterminowy
Certyfikat
Korzystaj 24/7

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po ukończeniu kursu otrzymujesz certyfikat poświadczający udział w kursie.
+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

joanna.roszak@forum-media.pl