Skorzystaj ze zniżki -30% do końca października 2021!

282 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W PRAKTYCE SZKOLNEJ - Zadania z zakresu wspierania psychologiczno-pedagogicznego uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Specjalistyczny kurs szkoleniowy dla pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, którzy pokaże, jak rozpoznawać kryzysy psychologiczne dzieci i młodzieży, by dobierać do nich odpowiednie działania terapeutyczne wzmacniające zdrowie psychiczne uczniów
282 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
282 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W PRAKTYCE SZKOLNEJ - Zadania z zakresu wspierania psychologiczno-pedagogicznego uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Specjalistyczny kurs szkoleniowy dla pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, którzy pokaże, jak rozpoznawać kryzysy psychologiczne dzieci i młodzieży, by dobierać do nich odpowiednie działania terapeutyczne wzmacniające zdrowie psychiczne uczniów
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Zdrowie psychiczne to najważniejszy potencjał, w jaki szkoła może wyposażyć młodych ludzi na całe ich życie. Tymczasem badania i praktyka szkolna pokazują, że wskaźniki zdrowia psychicznego szybko się pogarszają i dramatycznie wzrasta liczba dzieci potrzebujących wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Szacuje się, że 20% uczniów poniżej 18. r.ż. ma problemy emocjonalne lub z zachowaniem, a jeden uczeń na ośmiu wykazuje zaburzenia psychiczne. Liczba samobójstw systematycznie rośnie, dając nam 2. miejsce w Europie.

Jeśli jako szkolny pedagog, psycholog czy wychowawca, zastanawiasz się:

  • W jaki sposób rozpoznawać u uczniów kryzysy psychiczne, zaburzenia adaptacyjne i trudności z funkcjonowaniem w rzeczywistości szkolnej?
  • Jak stworzyć środowisko edukacyjne umożliwiające redukcję bieżących problemów uczniów i przywrócenie równowagi psychicznej?
  • Jak kształtować u uczniów kompetencje komunikacyjne, by poprawiać relacje koleżeńskie?
  • W jaki sposób pomóc dzieciom lepiej rozpoznawać i wyrażać własne emocje?
  • Jakie działania podjąć, by wzmocnić kompetencje wychowawcze rodziców i zaangażować ich w działania wspierające zdrowie psychiczne ich dzieci?

To koniecznie weź udział w specjalistycznym kursie, którego głównym celem jest pokazanie, jak w praktyce szkolnej realizować zadania z zakresu wspierania psychologiczno-pedagogicznego uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Uwaga! Mamy też dla Ciebie moduł specjalny, poświęcony poepidemicznym problemom w zakresie zdrowia psychicznego uczniów, z którego dowiesz się m.in., jak odbudować i korzystnie przetworzyć strukturę wewnętrzną klasy w ramach ponownej adaptacji do uczestnictwa w życiu szkoły, a także jak przywrócić zaangażowanie i motywację wewnętrzną uczniów do uczestnictwa w procesie edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Filmy szkoleniowe
Materiał merytoryczny
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Nauczysz się rozróżniać zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i depresję, by dobrać właściwą reakcję na problemy zdrowia psychicznego ucznia.
Wzbogacisz swój warsztat pracy o narzędzia do rozpoznawania uczniów w kryzysie psychologicznym czy wykluczonych ze społeczności szkolnej.
Poznasz techniki pracy na indywidulanych zasobach psychicznych ucznia, dzięki czemu pomożesz mu przezwyciężyć trudności w uczestnictwie w życiu szkoły.
Wyposażysz się w sprawdzone techniki motywujące do aktywnego udziału w procesie uczenia się, dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka.
Dowiesz się, jakie są najskuteczniejsze metody kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji komunikacyjnych i budowania dobrych relacji w szkole.
Poznasz i z powodzeniem zastosujesz ćwiczenia pozwalające uczniom zwiększyć samokontrolę i samoregulację emocjonalną.
Otrzymasz wskazówki do właściwej interpretacji symptomów problemów rodziny dysfunkcyjnej, by rozpoznać dzieci pozbawione wsparcia rodzinnego.
Nauczysz się wyznaczać granice emocjonalnego i poznawczego zaangażowania w udzielaniu wsparcia uczniom i ich rodzicom.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Ponad 6 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Ponad 6 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Materiały dodatkowe

Ćwiczenia, przykłady dialogów, case studies, scenariusze zajęć, checklisty
Ćwiczenia, przykłady dialogów, case studies, scenariusze zajęć, checklisty
Metody

Narzędzia wspierające pracę pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców
Narzędzia wspierające pracę pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem
Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z internetem, dzięki czemu uczysz się, kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z internetem, dzięki czemu uczysz się, kiedy i jak chcesz
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Moduł I
+
Rozpoznawanie kryzysów psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych i trudności z funkcjonowaniem w rzeczywistości szkolnej
Jak przebiega dynamika kryzysu z uwzględnieniem zróżnicowania jego przejawów w zależności od wieku uczniów?
Jakie zachowania i stany najczęściej występują u uczniów w kryzysie psychologicznym – opisy przypadków i wskazówki do rozpoznawania.
Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju czy depresja – jakie zachowania umożliwią ich rozróżnienie i właściwą reakcję?
Niepokój czy przewlekły stres – symptomy umożliwiające rozpoznanie u ucznia rodzaju kryzysu psychologicznego.
Kiedy izolacja zmienia się w osamotnienie – wskazówki do rozpoznania uczniów wykluczonych ze społeczności szkolnej.
Moduł II
+
Mastery climate w szkole, czyli jak stworzyć środowisko edukacyjne umożliwiające redukcję bieżących problemów uczniów i przywrócenie równowagi psychicznej
Sposoby na budowanie pozytywnej identyfikacji ze szkołą i poczucia wspólnoty klasowej jako czynniki chroniące zdrowie psychiczne uczniów – wskazówki do pracy dla wychowawców.
Jak wzmacniać wewnętrzną motywację dzieci do aktywnego udziału w procesie uczenia się i nauczania – techniki motywacyjne dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.
Praca na indywidulanych zasobach psychicznych ucznia w celu umożliwienia mu przezwyciężania trudności w uczestnictwie w życiu szkoły.
Dobre praktyki w zakresie radzenia sobie z planowaniem czasu, zajęć i obowiązków – wskazówki do wzmacniania kompetencji uczniów w zakresie organizacji pracy własnej.
Moduł III
+
W trosce o relacje – kompetencje komunikacyjne jako podstawa profilaktyki i wsparcia w kryzysie emocjonalnym
Rola wychowawcy w przywracaniu i tworzeniu nowych ról w grupie klasowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci przejawiających trudności relacyjne.
Jak mówić i jak słuchać – stosowanie wybranych elementów metody Faber i Mazlish do efektywnej komunikacji z uczniami o zróżnicowanych umiejętnościach społecznych
Kształtowanie asertywności i rozwijanie empatii w komunikacji między uczniami – wskazówki do odbudowania i poprawy relacji koleżeńskich
"Porozumienie bez przemocy" M. Rosenberga jako skuteczny sposób komunikacji w klasie – przykłady dialogów.
Moduł IV
+
Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć jako podstawa radzenia sobie przez ucznia z przeżywanymi emocjami
Jak wyznaczać granice emocjonalnego i poznawczego zaangażowania w udzielaniu wsparcia z poszanowaniem indywidualnych potrzeb nauczyciela i ucznia?
Ćwiczenia pozwalające uczniom zwiększyć samokontrolę i samoregulację emocjonalną – jak dostosować metody pracy do indywidualnych możliwości ucznia
W jaki sposób pracować nad lepszym rozpoznaniem przez ucznia własnych emocji – schematy rozmów wspierających
Sposoby na osiągnięcie niezbędnej dla zdrowia psychicznego równowagi w rozpoznawaniu zarówno uczuć: radości, wdzięczności, optymizmu, jak i przykrych emocji i stresu.
Moduł V
+
Wybrane działania terapeutyczne w praktyce szkolnej wzmacniające zdrowie psychiczne uczniów
Jak radzić sobie z objawami zmęczenia cyfrowego i jak go uniknąć na przyszłość – ćwiczenia i wskazówki przydatne nie tylko na wypadek edukacji zdalnej.
Trening kształtowania pozytywnego obrazu siebie – ćwiczenia do indywidualnej pracy z uczniem.
Wykorzystanie w przestrzeni szkolnej czterech elementów budowania w uczniach poczucia własnej skuteczności – wskazówki do pracy z całą klasą według teorii A. Badury.
Psychoedukacja uczniów w oparciu o trening uważności – ćwiczenie umiejętności wyciszania się i obserwacji swoich emocji w sytuacjach stresowych
Ćwiczenia w praktykowaniu wybranych elementów mindfulness – klasowe warsztaty ze skutecznych metod radzenia sobie z obniżonym nastrojem
Moduł VI
+
Współpraca z rodzicami
Empatyczne ścieżki komunikacyjne z rodzicami – w jaki sposób formułować komunikaty i przekazywać informacje o uczniu zarówno podczas spotkań, jak i z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych?
Jakie działania może podjąć wychowawca, by wzmocnić kompetencje wychowawcze rodziców – pomysły na warsztaty psychoedukacyjne.
Jak rozpoznać dzieci pozbawione wsparcia rodzinnego – wskazówki do właściwej interpretacji symptomów problemów rodziny dysfunkcyjnej i zalecane sposoby postępowania.
Odpowiedzialność rodziców za zachowanie odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej – na co zwrócić uwagę rodzicom uczniów?
Moduł specjalny
+
Poepidemiczne problemy w zakresie zdrowia psychicznego uczniów – działania interwencyjne wychowawców i pedagogów szkolnych
Diagnoza zaburzeń zachowania i stanów niepokoju świadczących o kryzysie psychologicznym ucznia o podłożu epidemicznym – opisy przypadków i wskazówki interpretacyjne.
Jak się przygotować na powrót do szkół z uwzględnieniem wszystkich możliwych scenariuszy wydarzeń: edukacja stacjonarna, zdalna i model łączący oba warianty – checklista z wykorzystaniem doświadczeń z minionego roku szkolnego: co działa, a co się nie sprawdziło.
Jak odbudować i korzystnie przetworzyć strukturę wewnętrzną klasy w ramach ponownej adaptacji do uczestnictwa w życiu szkoły? – wskazówki dla wychowawców.
Przywracanie zaangażowania i motywacji wewnętrznej uczniów do uczestnictwa w procesie edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Jak samodzielnie redukować napięcie, budować spokój, koncentrację i optymizm poznawczy? Dobre praktyki w zakresie dbałości przez uczniów o zdrowie psychiczne w sytuacji powtórzenia się kryzysu epidemicznego.

Prowadzący

Adriana Kloskowska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.
Agnieszka Ludorowska
Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, a także liczne szkolenia z zakresu wspierania dziecka i jego rodziny (m.in. kurs podstawowy terapii systemowej, szkolenia z obszaru profilaktyki przemocy wobec dziecka, zaburzeń rozwojowych). Obecnie pracuje w kilku poznańskich przedszkolach, prowadzi też prywatną praktykę. Swoją pracę poddaje superwizji. Szczególnie interesuje się rolą więzi społecznych w życiu człowieka, a zwłaszcza wczesnych więzi między dzieckiem a jego opiekunami (teoria przywiązania).
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Anna Krawczyk
Psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), specjalizacja psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyła szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania na Warszawskiej SWPS. Pracuje w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i w Ośrodku Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej. Jej kompetencje to: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne, dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, także profilaktyka krzywdzenia dzieci, profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży. Jest trenerem programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Bez klapsa”, trenerem Programu Wzmacniania Rodziny, a także trenerem metody „Kids Skills” (i innych). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kup dostęp!

WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W PRAKTYCE SZKOLNEJ - Zadania z zakresu wspierania psychologiczno-pedagogicznego uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Dostęp do kursu na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KURS:

Magdalena Bandurska
tel. 61 66 55 848
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*