9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia

Polecamy
Głównym celem kursu jest przekazanie kompleksowej i obszernej wiedzy oraz materiałów praktycznych, umożliwiających diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.
uniqskills.landing.nlbadge1
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia

Głównym celem kursu jest przekazanie kompleksowej i obszernej wiedzy oraz materiałów praktycznych, umożliwiających diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.
Polecamy
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

O kursie:

Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni obserwują, że problemy współczesnych uczniów jeszcze nigdy nie były tak trudne do rozwiązania ani nie dotykały tak skomplikowanych obszarów jak dzisiaj. Zaburzenia rozwoju i relacji, trudności w nauce, nowe uzależnienia, cyberprzemoc, depresja czy psychologiczny kryzys indywidualny to tylko niektóre z nich. W związku z tym nauczyciele i pedagodzy muszą rozumieć mechanizmy funkcjonowania dziecka na wszystkich etapach rozwoju w kontekście zmian cywilizacyjnych, aby właściwie rozpoznać dany problem i go rozwiązać. Do ich zadań należy też trudna sztuka komunikacji ze współczesnymi uczniami i ich rodzicami. Ponadto wychowawcy są odpowiedzialni za właściwą interpretację opinii i orzeczeń poradni specjalistycznych i przekładanie zaleceń na codzienną pracę z uczniem.

Dlatego wraz z gronem ekspertów współpracujących m.in. z czasopismami „Głos Pedagogiczny” i „Psychologia w praktyce” opracowaliśmy specjalistyczny kurs dokształcający. Głównym celem kursu jest przekazanie kompleksowej i obszernej wiedzy oraz materiałów praktycznych, umożliwiających diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.

W kursie powinni wziąć udział:

wszyscy wychowawcy – mający ambicje, by budować nową rzeczywistość szkolną, w której każdy uczeń i jego rodzic mogą liczyć na całościowe wsparcie, pragnący rozwijać swoje kompetencje w zakresie diagnozowania dysfunkcji uczniów i właściwego wdrażania zaleconych przez poradnie metod pracy,

długoletni nauczyciele wychowawcy – którym zależy na unowocześnieniu swoich metod pracy z wymagającym uczniem i ulepszeniu komunikacji z rodzicami oraz efektywnym wspieraniu nauczycieli stażystów, których są opiekunami w procesie awansu zawodowego,

nauczyciele wychowawcy o krótkim stażu pracy – którzy rozwijając się zawodowo i gromadząc doświadczenie, szukają kompleksowego i obszernego źródła informacji o wszystkich trudnościach wychowawczych w swojej klasie i pragną wykorzystywać gotowe i skuteczne sposoby ich rozwiązania,

pedagodzy i psycholodzy szkolni – by uzupełnić swój warsztat o wiedzę o nowych uzależnieniach i trudnościach oraz metodach ich diagnozowania i interwencji.

Podczas kursu odpowiemy na pytania:

• jak właściwie interpretować opinie i orzeczenia poradni specjalistycznych i jak przekładać ich zalecenia na codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami i deficytami,

w jaki sposób skutecznie rozwiązywać aktualne problemy komunikacyjne dzieci i młodzieży w dobie zaburzonych relacji,

• jak rozpoznać i w jaki sposób zareagować w sytuacji nawet najtrudniejszych problemów wychowawczych i psychologicznych uczniów związanych z uzależnieniami ,

• jak asertywnie komunikować się z trudnymi rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz jak kontrolować emocje wszystkich uczestników sytuacji konfliktowej.

Każdy uczestnik w trakcie trwania kursu jest objęty stałą opieką merytoryczną i może drogą mailową zadawać indywidualne pytania autorom kursu.

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Zyskasz konkretne wskazania, jak właściwie interpretować opinie i orzeczenia poradni specjalistycznych i jak przekładać ich zalecenia na codzienną pracę z dziećmi z dysleksją i innymi zaburzeniami uczenia się,
Uzyskasz praktyczne wsparcie psychologów, pedagogów, terapeutów i nie będziesz osamotniony w rozwiązywaniu aktualnych problemów uczniów w dobie trudności komunikacyjnych i relacyjnych,
Otrzymasz gotową dokumentację i kompletne procedury postępowania, dzięki którym samodzielnie rozpoznasz i zareagujesz w sposób odpowiednio dopasowany do nawet najtrudniejszych problemów wychowawczych i psychologicznych uczniów, jak agresja, cyberprzemoc, autoagresja, zaburzenia lękowe i fobie,
Wyposażysz się we wskazówki niezbędne, by stworzyć dobry klimat do współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami na rzecz motywowania uczniów i wspierania ich w trudnych sytuacjach,
Otrzymasz obszerną, sprawdzoną bazę autorskich scenariuszy zajęć i spotkań edukacyjnych, a także wzbogacisz swój warsztat pracy o dodatkowe materiały, w tym filmy, prezentacje, karty pracy, ankiety czy gry.

Zawartość kursu

Wzorcowa dokumentacja

Poświadczająca proces pracy z uczniem objętym ppp wraz z interpretacjami prawnymi
Poświadczająca proces pracy z uczniem objętym ppp wraz z interpretacjami prawnymi
Studia przypadków

Analizowane krok po kroku, by szybko i trafnie rozpoznawać problemy uczniów i stosować pozyskaną wiedzę w praktyce
Analizowane krok po kroku, by szybko i trafnie rozpoznawać problemy uczniów i stosować pozyskaną wiedzę w praktyce
Konkretne narzędzia i wytyczne

Przydatne do rozwiązywania problemów wychowawczych i psychologicznych uczniów
Przydatne do rozwiązywania problemów wychowawczych i psychologicznych uczniów
Kompleksowe porady

Od specjalistów i praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wychowawców
Od specjalistów i praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wychowawców
Przydatne dokumenty

Autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczeń do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami
Autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczeń do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami
Ponad 6 godzin filmów

Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Stała opieka merytoryczna

Podczas trwania kursu
Podczas trwania kursu
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Certyfikat ukończenia

Poświadczający Twoje nowe kompetencje
Poświadczający Twoje nowe kompetencje

Program kursu

Moduł I. Zachowania agresywne i autoagresja oraz zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe z interpretacjami opinii i orzeczeń poradni specjalistycznych
+
✔ Temat 1. Zachowania agresywne, przemocowe i autoagresja – prewencja i interwencja
Uczeń wykluczony: hejt w mediach społecznościowych – przykłady wykorzystania narzędzi z obszaru sprawiedliwości naprawczej
Sprawdzone autorskie programy i metody pracy z klasą zdominowaną przez agresywnego ucznia
Uczeń nękany w mediach społecznościowych – procedura przeprowadzania interwencji wychowawcy z uczestnikami cyberprzemocy
Konflikt społeczny w klasie i techniki mediacji, które warto wykorzystać, m.in.: aktywnego słuchania, pójścia na galerię czy złotego myślenia
Jak udokumentować atak słowny i fizyczny – procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela
Budowanie w klasie atmosfery bez przemocy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – na przykładzie tworzenia kroniki klasowej na Instagramie – program warsztatów
Czy moje zachowanie jest zachowaniem agresywnym? – scenariusz zajęć poprawiających rozpoznawanie własnych zachowań
✔ Temat 2. Zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe z interpretacjami opinii i orzeczeń poradni specjalistycznych
Kierunki pracy z uczniami z trudnościami komunikacyjnymi i relacyjnymi – jak budować dobre relacje z uczniem, by móc modelować jego zachowanie?
Jak odróżnić uczniów z dysleksją od dzieci z innymi zaburzeniami uczenia się oraz bez deficytów, by dostosować zadania do ich potrzeb
Wstępna diagnoza klasy przez wychowawcę – skuteczne metody diagnozy
Wzorcowa opinia wychowawcy o uczniu dla poradni
Procedura wdrażania zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z dysleksją w przełożeniu na codzienną pracę – jak interpretować opinię/orzeczenie krok po kroku?
Techniki kreatywnego myślenia do pracy w domu w celu pokonania trudności w nauce – spotkanie tematyczne dla rodziców
Jak zaplanować organizację zajęć i przestrzeń klasową dla uczniów z trudnościami z koncentracją – pomysły na zajęcia z użyciem technik mindfulness
Moduł II. Zaburzenia nastroju i depresja, zaburzenia lękowe i fobie
+
✔ Temat 1. Zaburzenia nastroju i depresja – prewencja i interwencja
Na co zwrócić uwagę, by rozpoznać młodzieńczą depresję utajoną? – Obszary problemowe przyczyniające się do utrzymywania się obniżonego nastroju
Czym jest samookaleczanie, a czym nie – różnicowanie zachowań ucznia w perspektywie przyczyn autoagresji
Jak wykorzystać podejście empatyczne i umiejętność dostrzegania potrzeb innych w budowaniu w klasie wsparcia dla ucznia przeżywającego stratę?
Jak nauczyć ucznia radzenia sobie z negatywnymi myślami – program warsztatów z wykorzystaniem technik psychologicznych
Pogorszony nastrój czy depresja – ankieta badawcza do autodiagnozy ryzyka depresji
Uczeń z depresją w klasie – formy wsparcia ze strony rówieśników – scenariusz lekcji wychowawczej
Tajemnica nauczycielska w kontekście podejmowania decyzji o ujawnieniu powierzonych w zaufaniu przez ucznia informacji – procedura postępowania
✔ Temat 2. Zaburzenia lękowe i fobie – prewencja i interwencja
Jak prawidłowo stosować metodę obserwacji u ucznia z objawami lękowymi – najczęściej popełniane błędy
Uczeń, który zauważalnie boi się nauczyciela i/lub nauczanego przez niego przedmiotu – sytuacje, których nie wolno zignorować
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości indywidualnych ucznia z zaległościami z powodu choroby – zasady współpracy wychowawcy z nauczycielem przedmiotowym
Uczeń, który przejawia zachowania lękowe – wykorzystanie metody projektów do integracji klasy
Schematy rozmów wychowawcy i pedagoga z nauczycielem budzącym w uczniu lęk i rodzicami
Wsparcie dziecka z fobią szkolną – schemat rozmowy indywidualnej i zestaw ćwiczeń
Co mogę zrobić, być czuła/czuł się w szkole bezpiecznie – ankieta dla wychowawcy do badania potrzeb uczniów
Moduł III. Uzależnienia od internetu, mediów społecznościowych i nowych technologii oraz od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
+
✔ Temat 1. Nowe uzależnienia (internet, media społecznościowe, smartfony, gry) – prewencja i interwencja
Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok – kiedy mamy do czynienia z nałogowym regulowaniem emocji na przykładach zaobserwowanych w szkole?
FOMO, czyli lęk przed byciem offline – dlaczego dziecko boi się wykluczenia z internetowego uczestnictwa?
Uzależnienie od niebezpiecznych treści na YouTube – patostreaming i negatywne konsekwencje jego oglądania
Influencer internetowy jako nowy autorytet współczesnej młodzieży – program spotkania dla rodziców
Cyfrowy detoks – czy można funkcjonować bez smartfona? – scenariusz tematycznej godziny wychowawczej na temat FOMO
Przykładowy kontrakt psychologiczny regulujący korzystanie ze smartfona
Test sprawdzający znajomość konsekwencji psychofizycznych nadużywania smartfonów – gotowy wzór dla wychowawcy
✔ Temat 2. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – prewencja i interwencja
Uzależnienie w środowisku rodzinnym ucznia jako istotny czynnik ryzyka – zasady wczesnej diagnozy i metody wsparcia dziecka
Agresywne zachowania wynikające z nadużywania dopalaczy – opisy przypadków
Jak wzmacniać w dzieciach poczucie własnej wartości w przełożeniu na radzenie sobie z negatywnym wpływem społecznym?
Techniki asertywnej odmowy – praktyczne ćwiczenia rozwijające niezależność. Program godziny wychowawczej
Internetowe challenge’e z użyciem substancji psychoaktywnych – projekt klasowy na temat ryzykownych działań w cyberprzestrzeni
Czym odurza się młodzież – zestawienie leków dostępnych bez recepty i substancji alternatywnych dla dopalaczy – ulotka informacyjna
Czy potrafię powiedzieć nie? Schemat rozmowy z uczniami

Prowadzący

Dr Katarzyna Maria Bogdanowicz
Doktor psychologii i doświadczony nauczyciel języka angielskiego (CPE, CELTA). Współautorka pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o pracy z osobami ze specyficznym zaburzeniem uczenia się (Dyslexia in the English Classroom), a także autorka/współautorka wielu innych publikacji (m.in. Dysleksja a nauczanie języków obcych... i The Good Start Method for English).
Joanna Flis
Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, terapeuta biofeedback. Prowadzi własny gabinet psychoterapii, pracując jednocześnie jako szkoleniowiec przy ODN. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowo zajmuje się popularyzowaniem wiedzy z zakresu cyberpsychologii.
Anna Kałuba-Korczak
Psycholog wychowawczy, trener, terapeuta, nauczyciel dyplomowany. Jej główne obszary zawodowe to kreatywność w myśleniu i działaniu, praca z dzieckiem zdolnym, jego rodzicem / nauczycielem; wsparcie wychowawcze. Prowadzi Akademię Kreatywności, czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży zdolnej; jako trener szkoli metodami aktywnymi specjalistów i rodziców, a jako terapeuta i psycholog wychowawczy wspiera rodziców.
Anna Kaźmierczyk
Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta (SNP PTP nr 564), specjalista terapii rodzin, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dr Adriana Kloskowska
Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.
Aleksandra Kubala-Kulpińska
Pedagog, terapeuta, coach, pedagog specjalny w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i ZA, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych.
Magdalena Lange-Rachwał
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), a także terapii poznawczo-behawioralnej, sięgając również po elementy innych podejść.
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Joanna Mazurek
Absolwentka psychologii uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Obecnie kształci się w kierunku terapii pedagogicznej i arteterapii. Pracuje jako copywriter oraz uczy dzieci i młodzież języka angielskiego.
Iga Stanek
Psycholog, trener i interwent kryzysowy. Prowadzi poradnictwo psychologiczne online oraz warsztaty rozwoju osobistego na terenie Krakowa i okolic. Na blogu kryzysowi.pl pisze o zdrowiu psychicznym, pielęgnowaniu uważności i projektowaniu spełnionego życia. Specjalizuje się w obszarze kryzysu ćwierci wieku.
Hanna Szepietowska
Psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii wychowawczej i rozwojowej na UW, a także Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz wsparciem wychowawczym dla ich rodziców.
Dorota Zając
Pedagog, surdopedagog, terapeuta. Ekspert z listy MEN wchodzący w skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach (pedagogika zdrowia). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i surdopedagogiki.
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Właścicielka gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka, w którym prowadzi również liczne szkolenia dot. dzieci i pracy z nimi. Pisze artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną.

Kup dostęp!

Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia
Płatność jednorazowa
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Magdalena Bandurska
tel. 61 66 55 848

Zobacz również

Plastyka sensoryczna jako holistyczna metoda wspierająca rozwój dziecka
Integracja sensoryczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1200 PLN
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1200 PLN
Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1200 PLN
>> DO KATALOGU <<