PARTNER KURSU:

Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia

Uczniowie obecnie na ogromną skalę doświadczają trudności emocjonalnych i poznawczych, mierzą się z depresją, przemocą i uzależnieniami, co ma wpływ na ich zachowanie i relacje z otoczeniem.

Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni obserwują, że problemy współczesnych uczniów jeszcze nigdy nie były tak trudne do rozwiązania ani nie dotykały tak skomplikowanych obszarów jak dzisiaj. Zaburzenia rozwoju i relacji, trudności emocjonalne i poznawcze, problemy z nauką, nowe uzależnienia, cyberprzemoc, depresja czy lęki to tylko niektóre z nich.

W związku z tym nauczyciele i pedagodzy muszą rozumieć mechanizmy funkcjonowania dziecka na wszystkich etapach rozwoju w kontekście zmian cywilizacyjnych i trudności psychologicznych, aby właściwie rozpoznać dany problem i go rozwiązać. Do ich zadań należy też trudna sztuka komunikacji ze współczesnymi uczniami i ich rodzicami.

Ponadto wychowawcy są odpowiedzialni za właściwą interpretację opinii i orzeczeń poradni specjalistycznych i przekładanie zaleceń na codzienną pracę z uczniem.

Dołącz do uczestników kursu, by zyskać kompleksową i obszerną wiedzę oraz materiały praktyczne, umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.

Czy wśród twoich uczniów zdarzyły się podobne przypadki?
(Zbieżność wydarzeń przypadkowa)

PRZYPADEK NR 1

Mateusz do tej pory był dzieckiem energicznym i otwartym. Po okresie nauki zdalnej zaczął zachowywać się inaczej. Ostrożnie podchodzi do kolegów i koleżanek z klasy, a w trakcie przerw woli przebywać sam. Wydaje się być nieobecny i poddenerwowany, nie lubi pracować w grupie. W rozmowie z nauczycielem rodzice chłopca przyznali, że niechętnie chodzi do szkoły. Czas wolny w domu spędza przede wszystkim grając w gry internetowe. Na zwrócenie uwagi, że zbyt długo przesiaduje przed komputerem reaguje agresją słowną. Czasami rezygnuje ze snu i zapomina o spożywaniu posiłków, ponieważ jest pochłonięty grą.

Czasami dzieci i młodzież nie radzą sobie z sytuacjami, które ich spotkają, i stosują zachowania, które pozwalają im nie myśleć o trudnościach. Zauważenie pierwszych przesłanek pojawiających się trudności jest ważnym krokiem w odnalezieniu skutecznych sposobów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Konieczne jest, by wiedzieć, jak krok po kroku sprawnie i skutecznie reagować na trudne i złożone sytuacje.

PRZYPADEK NR 2

Marysia przechodzi ostatnio trudny czas w swoim życiu. Od trzech miesięcy nie chodzi do szkoły ze względu na problemy zdrowotne. Dziewczyna czuje się osamotniona i ma problemy ze snem, ponieważ boi się, że nie poradzi sobie z zaległościami w nauce. Mama Marysi zauważyła, że córka coraz bardziej zamyka się w sobie i brakuje jej chęci do działania. Zgłosiła więc córkę na konsultację do psychologa szkolnego, by ten porozmawiał z nią o trudnej dla niej sytuacji.

Ważnym krokiem w pracy z dziećmi i młodzieżą jest znalezienie wspólnego języka, który będzie bazą dla budowania bezpiecznej relacji. Ułatwi to późniejsze postawienie trafnej diagnozy i zastosowanie odpowiedniego odziaływania.

PRZYPADEK NR 3

Nauczyciel wychowania fizycznego na lekcji, gdy uczniowie wykonywali ćwiczenia rozciągające, zauważył u Kasi dziwne rany na nadgarstkach. Po zajęciach poprosił dziewczynę o pozostanie na sali gimnastycznej. Chciał dowiedzieć się, dlaczego Kasia się samookalecza oraz zaproponować jej wizytę u szkolnego psychologa. Zawstydzona dziewczyna jednak poczuła się urażona pytaniem nauczyciela i wybiegła z Sali, szlochając.

By móc właściwie pomóc młodym ludziom radzić sobie z trudnymi dla nich emocjami i sytuacjami potrzebne jest empatyczne i indywidualne podejście – uwzględniające ich cechy osobowości i naturalne predyspozycje. Potrzebna jest także znajomość m.in. procedur przeciwdziałania agresji i autoagresji, które wskazują, jak krok po kroku skutecznie otoczyć opieką dzieci i młodzież.

Statystyki z kontroli

8 tysięcy
dzieci
 
W Polsce na depresję leczy się prawie 8 tys. dzieci i młodzieży.
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży, to ok. 13% - w tym nasilenie wymagające interwencji to 7-10%.
2-16%
1-8%

Zaburzenia zachowania:

 • chłopcy: 2-16%, częściej rozpoznanie w młodszym wieku, przeważają zachowania agresywne (w tym agresja fizyczna)
 • dziewczynki: 1-8%, podobne proporcje w okresie dojrzewania, przeważają drobne kradzieże i prostytucja, agresja pośrednia, słowna, ostracyzm, niszczenie więzi w relacjach

Czego dowiesz się na kursie „Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia”?
Posłuchaj dr Adriany Kloskowskiej w krótkim wideo

Zyskasz konkretne wytyczne, jak właściwie interpretować opinie i orzeczenia poradni specjalistycznych i jak przekładać ich zalecenia na codzienną pracę z dziećmi z dysleksją i innymi zaburzeniami uczenia się.
Uzyskasz praktyczne wsparcie psychologów, pedagogów, terapeutów i nie będziesz osamotniony w rozwiązywaniu aktualnych problemów uczniów w sytuacji trudności komunikacyjnych i relacyjnych.
Zapoznasz się ze studiami przypadków, w których przeanalizowano krok po kroku, jak trafnie rozpoznawać problemy uczniów i na nie reagować, dzięki czemu samodzielnie zastosujesz pozyskaną wiedzę w praktyce.
Otrzymasz wzorcową dokumentację i kompletne procedury postępowania, dzięki którym dopasujesz odpowiednie ścieżki pomocy do nawet najtrudniejszych problemów wychowawczych i psychologicznych uczniów, jak agresja, cyberprzemoc, autoagresja, zaburzenia lękowe i fobie.
Wyposażysz się we wskazówki niezbędne, by stworzyć dobry klimat do współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami na rzecz motywowania uczniów i wspierania ich w trudnych sytuacjach.
Otrzymasz obszerną, sprawdzoną bazę autorskich scenariuszy zajęć i spotkań edukacyjnych, a także wzbogacisz swój warsztat pracy o dodatkowe materiały, w tym filmy, prezentacje, karty pracy, ankiety czy gry.

Prowadzący

Dr Katarzyna Maria Bogdanowicz
 
Jestem doktorem psychologii i doświadczonym nauczycielem języka angielskiego (CPE, CELTA). Wraz z innymi autorami jestem autorką pierwszego... więcej na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o pracy z osobami ze specyficznym zaburzeniem uczenia się (Dyslexia in the English Classroom), a także autorką/współautorką wielu innych publikacji (m.in. Dysleksja a nauczanie języków obcych... i The Good Start Method for English).
Joanna Flis
 
Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia, członekiem Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej... więcej, terapeutą biofeedback.
Prowadzę własny gabinet psychoterapii, pracując jednocześnie jako szkoleniowiec przy ODN. Jestem doktorantką na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowo zajmuję się popularyzowaniem wiedzy z zakresu cyberpsychologii.
Anna Kałuba-Korczak
 
Jestem psychologiem wychowawczym, trenerem, terapeutą, nauczycielem dyplomowanym. Moje główne obszary zawodowe to kreatywność w myśleniu i działaniu, praca z dzieckiem zdolnym, jego... więcej rodzicem / nauczycielem; wsparcie wychowawcze. Jako trener szkolę metodami aktywnymi specjalistów i rodziców, a jako terapeuta i psycholog wychowawczy wspieram rodziców. Jestem związana ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną "Uniwersytet dla Rodziców", kieruję Centrum ds. Dzieci Zdolnych. Współpracuję z Akademią Pedagogiki Specjalnej, MEN-em, OMEP-em (Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego), jako ekspert WCIES-u uczestniczę we wspomaganiu placówek edukacyjnych w Warszawie. Współpracuję z mediami, pismami parentingowymi i wydawnictwami dla nauczycieli.
Anna Kaźmierczyk
 
Jestem psychologiem, seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą (SNP PTP nr 564), specjalistą terapii rodzin, superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam... więcej wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista terapii rodzin. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i konferencjach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapii małżeństw i par, zaburzeń odżywiania. Ukończyłam szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny”, podstawowy kurs psychoterapii Eriksonowskiej we wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz studia podyplomowe Zarządzanie i doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Bankowej. Prowadzę psychoterapię rodzinną, małżeńską, par oraz indywidualną dorosłych i młodzieży. Ukończyłam studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Dr Adriana Kloskowska
 
Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; ukończyłam filologię polską z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika... więcej, terapeutą biofeedback., nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą.
Jestem nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspieram innych w rozwoju, pasjonuje mnie mózg, jestem autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.
Aleksandra Kubala-Kulpińska
 
Jestem pedagogiem, terapeutą, coachem, pedagogiem specjalnym w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i ZA, trenerem, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych... więcej oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
Pracuję na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzę warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jestem autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016) oraz kilkuset artykułów. Piszę bajki i opowiadania dla dzieci. Propaguję treści dotyczące bezpieczeństwa w sieci – jestem trenerką Bezpiecznego Internetu, współtwórcą kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK i Odpowiedzialny Kierowca.
Magdalena Lange-Rachwał
 
Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim... więcej. Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy opieram się na zasadach Porozumienia bez przemocy, pracuję metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), a także terapii poznawczo-behawioralnej, sięgając również po elementy innych podejść. Mam bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej, poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci w wieku 0–2 lat. Współpracowała z poznańskim Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. Jestem psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu z dziećmi oraz dorosłymi. Jestem autorką licznych publikacji w prasie i na portalach parentingowych. Prowadzę warsztaty dla rodziców i specjalistów.
Małgorzata Łoskot
 
Jestem pedagogiem specjalnym, socjoterapeutą, autorką popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych... więcej, terapeutą biofeedback..
Jestem redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, wieloletnim pedagogiem w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuję się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Joanna Mazurek
 
Jestem absolwentką psychologii uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Obecnie kształcę się w kierunku terapii pedagogicznej i arteterapii. Pracuję jako copywriter oraz uczę dzieci i młodzież języka... więcej angielskiego.
Iga Stanek
 
Jestem psychologiem, trenerem i interwentem kryzysowym. Prowadzę poradnictwo psychologiczne online oraz warsztaty rozwoju osobistego na terenie Krakowa i okolic. Na blogu kryzysowi.pl piszę... więcej o zdrowiu psychicznym, pielęgnowaniu uważności i projektowaniu spełnionego życia. Specjalizuję się w obszarze kryzysu ćwierci wieku.
Hanna Szepietowska
 
Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację z psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii... więcej wychowawczej i rozwojowej na UW, a także Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej. Pracuję w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie. Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci oraz wsparciem wychowawczym dla ich rodziców. Prowadzę specjalistyczną ocenę gotowości szkolnej oraz zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji i z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Jestem autorką programów zajęć terapeutycznych Treningu Relaksacyjnego dla dzieci z klas szkoły podstawowej. Zawodowo interesuję się tematyką relaksacji i mindfulness oraz harmonijnym rozwojem emocjonalnym i kształtowaniem poczucia własnej wartości u dzieci.
Dorota Zając
 
Jestem pedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą. Jako ekspert z listy MEN wchodzącę w skład komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki... więcej i Psychologii w Katowicach (pedagogika zdrowia). Swoje kwalifikacje podwyższałam w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i surdopedagogiki. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalności Informatyka i Technologia Informacyjna oraz Zarządzanie placówkami oświatowymi. Zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich jako pedagog szkolny, obecnie pełnię funkcję wicedyrektora. Jestem autorką publikacji w czasopismach pedagogicznych. Współtworzę kursy online dla nauczycieli oraz opracowuję materiały wykorzystywane w szkoleniach e-learningowych.

Zobacz fragment kursu:

PROGRAM KURSU

MODUŁ I

Zachowania agresywne i autoagresja oraz zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe z interpretacjami opinii i orzeczeń poradni specjalistycznych

Temat 1.
Zachowania agresywne, przemocowe i autoagresja – prewencja i interwencja
 • Uczeń wykluczony: hejt w mediach społecznościowych – przykłady wykorzystania narzędzi z obszaru sprawiedliwości naprawczej
 • Sprawdzone autorskie programy i metody pracy z klasą zdominowaną przez agresywnego ucznia
 • Uczeń nękany w mediach społecznościowych – procedura przeprowadzania interwencji wychowawcy z uczestnikami cyberprzemocy
 • Konflikt społeczny w klasie i techniki mediacji, które warto wykorzystać, m.in.: aktywnego słuchania, pójścia na galerię czy złotego myślenia
 • Jak udokumentować atak słowny i fizyczny – procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • Budowanie w klasie atmosfery bez przemocy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – na przykładzie tworzenia kroniki klasowej na Instagramie – program warsztatów
 • Czy moje zachowanie jest zachowaniem agresywnym? – scenariusz zajęć poprawiających rozpoznawanie własnych zachowań
Temat 2.
Zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe z interpretacjami opinii i orzeczeń poradni specjalistycznych
 • Kierunki pracy z uczniami z trudnościami komunikacyjnymi i relacyjnymi – jak budować dobre relacje z uczniem, by móc modelować jego zachowanie?
 • Jak odróżnić uczniów z dysleksją od dzieci z innymi zaburzeniami uczenia się oraz bez deficytów, by dostosować zadania do ich potrzeb
 • Wstępna diagnoza klasy przez wychowawcę – skuteczne metody diagnozy
 • Wzorcowa opinia wychowawcy o uczniu dla poradni
 • Procedura wdrażania zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z dysleksją w przełożeniu na codzienną pracę – jak interpretować opinię/orzeczenie krok po kroku?
 • Techniki kreatywnego myślenia do pracy w domu w celu pokonania trudności w nauce – spotkanie tematyczne dla rodziców
 • Jak zaplanować organizację zajęć i przestrzeń klasową dla uczniów z trudnościami z koncentracją – pomysły na zajęcia z użyciem technik mindfulness
MODUŁII

Zaburzenia nastroju i depresja, zaburzenia lękowe i fobie

Temat 1.
Zaburzenia nastroju i depresja – prewencja i interwencja
 • Na co zwrócić uwagę, by rozpoznać młodzieńczą depresję utajoną? – Obszary problemowe przyczyniające się do utrzymywania się obniżonego nastroju
 • Czym jest samookaleczanie, a czym nie – różnicowanie zachowań ucznia w perspektywie przyczyn autoagresji
 • Jak wykorzystać podejście empatyczne i umiejętność dostrzegania potrzeb innych w budowaniu w klasie wsparcia dla ucznia przeżywającego stratę?
 • Jak nauczyć ucznia radzenia sobie z negatywnymi myślami – program warsztatów z wykorzystaniem technik psychologicznych
 • Pogorszony nastrój czy depresja – ankieta badawcza do autodiagnozy ryzyka depresji
 • Uczeń z depresją w klasie – formy wsparcia ze strony rówieśników – scenariusz lekcji wychowawczej
 • Tajemnica nauczycielska w kontekście podejmowania decyzji o ujawnieniu powierzonych w zaufaniu przez ucznia informacji – procedura postępowania
Temat 2.
Zaburzenia lękowe i fobie – prewencja i interwencja
 • Jak prawidłowo stosować metodę obserwacji u ucznia z objawami lękowymi – najczęściej popełniane błędy
 • Uczeń, który zauważalnie boi się nauczyciela i/lub nauczanego przez niego przedmiotu – sytuacje, których nie wolno zignorować
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości indywidualnych ucznia z zaległościami z powodu choroby – zasady współpracy wychowawcy z nauczycielem przedmiotowym
 • Uczeń, który przejawia zachowania lękowe – wykorzystanie metody projektów do integracji klasy
 • Schematy rozmów wychowawcy i pedagoga z nauczycielem budzącym w uczniu lęk i rodzicami
 • Wsparcie dziecka z fobią szkolną – schemat rozmowy indywidualnej i zestaw ćwiczeń
 • Co mogę zrobić, być czuła/czuł się w szkole bezpiecznie – ankieta dla wychowawcy do badania potrzeb uczniów
MODUŁIII

Uzależnienia od internetu, mediów społecznościowych i nowych technologii oraz od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)

Temat 1.
Nowe uzależnienia (internet, media społecznościowe, smartfony, gry) – prewencja i interwencja
 • Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok – kiedy mamy do czynienia z nałogowym regulowaniem emocji na przykładach zaobserwowanych w szkole?
 • FOMO, czyli lęk przed byciem offline – dlaczego dziecko boi się wykluczenia z internetowego uczestnictwa?
 • Uzależnienie od niebezpiecznych treści na YouTube – patostreaming i negatywne konsekwencje jego oglądania
 • Influencer internetowy jako nowy autorytet współczesnej młodzieży – program spotkania dla rodziców
 • Cyfrowy detoks – czy można funkcjonować bez smartfona? – scenariusz tematycznej godziny wychowawczej na temat FOMO
 • Przykładowy kontrakt psychologiczny regulujący korzystanie ze smartfona
 • Test sprawdzający znajomość konsekwencji psychofizycznych nadużywania smartfonów – gotowy wzór dla wychowawcy
Temat 2.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – prewencja i interwencja
 • Uzależnienie w środowisku rodzinnym ucznia jako istotny czynnik ryzyka – zasady wczesnej diagnozy i metody wsparcia dziecka
 • Agresywne zachowania wynikające z nadużywania dopalaczy – opisy przypadków
 • Jak wzmacniać w dzieciach poczucie własnej wartości w przełożeniu na radzenie sobie z negatywnym wpływem społecznym?
 • Techniki asertywnej odmowy – praktyczne ćwiczenia rozwijające niezależność. Program godziny wychowawczej
 • Internetowe challenge’e z użyciem substancji psychoaktywnych – projekt klasowy na temat ryzykownych działań w cyberprzestrzeni
 • Czym odurza się młodzież – zestawienie leków dostępnych bez recepty i substancji alternatywnych dla dopalaczy – ulotka informacyjna
 • Czy potrafię powiedzieć nie? Schemat rozmowy z uczniami

Opinie specjalistów

Małgorzata K.
nauczyciel wychowawca w SP
Jestem zadowolona, że wzięłam udział w kursie. W jednym miejscu mam dostęp do wszystkich najważniejszych informacji i praktycznych wskazówek dotyczących najczęściej spotykanych trudności, z jakimi borykają się dzieci i młodzież. Cieszę się, że w kursie poruszana jest także kwestia formalna, tj. poprawnego interpretowania orzeczeń i opinii. Jest to niezwykle przydatne w codziennej pracy.
Joanna G.
psycholog szkolny
Bardzo cenię sobie praktyczne wskazówki, które zdobyłam podczas tego kursu. Mam za sobą sporo tego typu szkoleń i spodziewałam się, że będzie to kolejne, na którym nic ciekawego się nie dowiem… jednakże spotkało mnie miłe zaskoczenie! Dodatkowo, uzyskałam mailowe wsparcie merytoryczne. Ekspert odpowiedział na wszystkie zadane przeze mnie pytania.
Tomasz C.
nauczyciel j. polskiego, wychowawca LO
Mimo formuły online czuję się „zaopiekowany”. Uzyskałem odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały. W programie kursu są także wzory dokumentów i konkretne narzędzia, które można zastosować od razu po udziale kursie. Dla mnie jest to bardzo przydatne i pomaga zaoszczędzić sporo czasu!

Co otrzymasz przy zakupie kursu?

Propozycje narzędzi diagnostycznych, metod pracy i procedur postępowania

Otrzymasz wytyczne, jak interpretować opinie i orzeczenia poradni specjalistycznych i przekładać ich zalecenia na codzienną pracę z dziećmi z zaburzeniami i deficytami, narzędzia do diagnozy nawet najtrudniejszych problemów wychowawczych, psychologicznych i edukacyjnych uczniów, skutecznie rozwiązania problemów komunikacyjnych z trudnymi rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz przykłady rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Prezent powitalny

Panel specjalny obejmujący film szkoleniowy pt. „Wypalenie zawodowe – stop”, przygotowany przez naszą ekspertkę dr Adrianę Kloskowską, z którego dowiesz się, jak stawić czoło wyzwaniom w nowym roku szkolnym 2021/2022 i jakie drożyć działania, by uniknąć wypalenia zawodowego:
 • Czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego objawy oraz poszczególne etapy – na co trzeba zwrócić uwagę w codziennej pracy.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – zestaw wskazówek, jak działać proaktywnie i kształtować adekwatne przekonania, aby uniknąć wypalenia zawodowego.

Możliwość zadawania pytań

Masz potrzebę skonsultować treści merytoryczne poruszone w ramach kursu?
Nasi eksperci chętnie rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości dotyczące pomocy uczniom doświadczającym zaburzeń i trudności wychowawczych, edukacyjnych i psychologicznych.

Zawartość kursu

Ponad 360 minut materiałów wideo
Wzorcowa dokumentacja z zakresu PPP
Autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczenia
Studia przypadków analizowane krok po kroku
Kompleksowe porady specjalistów i praktyków
Konkretne wytyczne do rozwiązywania problemów
Prezent powitalny – specjalny panel szkoleniowy
Możliwość zadawania pytań
Dostęp 24 h
Certyfikat
25% zniżki na kolejny kurs

Ile kosztuje kurs
„Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów: dysfunkcje rozwojowe, zachowania agresywne, zaburzenia nastroju, nowe uzależnienia"

Promocja!
-25% rabatu
Do końca promocji pozostało:
zł netto / zł brutto
DOSTĘP NIEOGRANICZONY:
zł netto / zł brutto
Certyfikat
Film szkoleniowy w PREZENCIE
Dostęp nieograniczony

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do kursu?
Dostęp jest nielimitowany, do materiałów można wracać zawsze wg potrzeb.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.