Warunki świadczenia usług dostępu do internetowej platformy interaktywnej Uniqskills (uniqskills.com)

1. Postanowienia ogólne

Za internetową platformę interaktywną Uniqskills (uniqskills.com) i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach platformy odpowiedzialne jest Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

 • Serwis – internetowa platforma interaktywna uniqskills.com oferująca treści i materiały e-learningowe
 • Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa, i jego dostarczenie do Wydawnictwa w formie pisemnej za pośrednictwem poczty/kuriera albo w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej lub maila, 
 • dostarczenie do Wydawnictwa pocztą/kurierem zamówienia sporządzonego w formie pisemnej albo dostarczenie takiego zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej lub korespondencji mailowej, zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • oświadczenie Zamawiającego złożone w trakcie telefonicznej rozmowy z konsultantem reprezentującym Wydawnictwo.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia,
 • oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Wydawnictwa  i akceptuje jego postanowienia,
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Realizacja zamówień i dostęp do Serwisu

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem Forum Media Polska a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 • Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.
 • O dostępie do Serwisu, zamawiający zostanie poinformowany w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
 • Przerwa miedzy wylogowaniem, a ponownym zalogowaniem oraz czas blokady spowodowanej brakiem płatności nie wydłuża czasu dostępu do Serwisu. 

5. Płatności za korzystanie z treści e-learningowych

Możliwe są dwie formy płatności: płatność on-line albo  płatność w formie przelewu na rachunek bankowy Wydawnictwa.

Płatność on-line - Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę PayU, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.

W ramach serwisu udostępnione są dwa rodzaje treści i materiałów:

 • Treści i materiały udostępniane w określonym terminie
 • Treści i materiały udostępniane od razu

W przypadku Treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w zdaniu poniżej, po otrzymaniu zamówienia Wydawnictwo wystawi fakturę VAT i prześle ją Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od rozpoczęcia udostępniania treści i materiałów. W przypadku dokonania płatności on-line przed rozpoczęciem udostępniania treści i materiałów, faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana Zamawiającemu w terminie do 7 dni od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Wydawnictwa.

W przypadku Treści i materiałów udostępnianych od razu, Wydawnictwo wystawi fakturę VAT i prześle ja Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Cena za dostęp do treści i materiałów na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills wskazana jest w formularzu zamówienia i zależy od wybranego przez Zamawiającego rodzaju płatności. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających.

NIEOPŁACENIE FAKTURY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z USŁUGI.

6. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną – wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

7. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

8. Licencja

Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

W szczególności Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

9. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z dostępu do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 14 dni przed datą rozpoczęciem udostępniania treści i materiałów (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 4. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dostępu do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills nie później niż 14 dni przed terminem nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 5. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dostępu do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills w terminach późniejszych niż terminy podane w pkt. 3 rozdziału 9 lub w przypadku niedostarczenia rezygnacji we wskazanym terminie, Zamawiający zostanie obciążony pełną wysokością opłaty za dostęp do treści i materiałów na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills.
 6. Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z z dostępu do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills, w czasie trwania kursu. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 7. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z dostępu do treści i materiałów udostępnianych od razu na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 24h po złożeniu zamówienia (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego
 8. W przypadku złożenia zamówienia na dostęp do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills po terminie rezygnacji podanym w pkt. 3 rozdziału 9, Wydawnictwu przysługuje opłata za dostęp do treści i materiałów w pełnej wysokości. 
 9. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 11. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.
 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.uniqskills.com. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Biuro Obsługi Klienta
bok@forum-media.pl