Warunki świadczenia usług dostępu do internetowej platformy interaktywnej Uniqskills (uniqskills.com)

1. Postanowienia ogólne

Za internetową platformę interaktywną Uniqskills (uniqskills.com) i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach platformy odpowiedzialne jest Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

 • Serwis – internetowa platforma interaktywna uniqskills.com oferująca treści i materiały e-learningowe
 • Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa, i jego dostarczenie do Wydawnictwa w formie pisemnej za pośrednictwem poczty/kuriera albo w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej lub maila, 
 • dostarczenie do Wydawnictwa pocztą/kurierem zamówienia sporządzonego w formie pisemnej albo dostarczenie takiego zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej lub korespondencji mailowej, zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • oświadczenie Zamawiającego złożone w trakcie telefonicznej rozmowy z konsultantem reprezentującym Wydawnictwo.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia,
 • oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Wydawnictwa  i akceptuje jego postanowienia,
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Realizacja zamówień i dostęp do Serwisu

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem Forum Media Polska a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 • Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udostępnienia materiałów. Wydawnictwo zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników o takej zmianie do 48 godzin od jej wystąpienia. 
 • O dostępie do Serwisu, zamawiający zostanie poinformowany w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
 • Przerwa miedzy wylogowaniem, a ponownym zalogowaniem oraz czas blokady spowodowanej brakiem płatności nie wydłuża czasu dostępu do Serwisu. 

5. Płatności za korzystanie z treści e-learningowych

Możliwe są dwie formy płatności: płatność on-line albo  płatność w formie przelewu na rachunek bankowy Wydawnictwa.

Płatność on-line - Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę PayU, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.

W ramach serwisu udostępnione są dwa rodzaje treści i materiałów:

 • Treści i materiały udostępniane w określonym terminie
 • Treści i materiały udostępniane od razu, po zarejestrowaniu płatności

W przypadku Treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w zdaniu poniżej, po otrzymaniu zamówienia Wydawnictwo wystawi fakturę VAT i prześle ją Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od rozpoczęcia udostępniania treści i materiałów. W przypadku dokonania płatności on-line przed rozpoczęciem udostępniania treści i materiałów, faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana Zamawiającemu w terminie do 7 dni od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Wydawnictwa.

W przypadku Treści i materiały udostępnianych od razu, po zarejestrowaniu płatności, Wydawnictwo wystawi fakturę VAT i prześle ja Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Cena za dostęp do treści i materiałów na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills wskazana jest w formularzu zamówienia i zależy od wybranego przez Zamawiającego rodzaju płatności. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających.

NIEOPŁACENIE FAKTURY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z USŁUGI.

6. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną – wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

7. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

8. Licencja

Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

W szczególności Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

9. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z dostępu do Treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 14 dni przed datą rozpoczęciem udostepniania treści (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 4. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dostępu do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills nie później niż 14 dni przed terminem nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 5. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dostępu do treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills w terminach późniejszych niż terminy podane w pkt. 3 rozdziału 9 lub w przypadku niedostarczenia rezygnacji we wskazanym terminie, Zamawiający zostanie obciążony pełną wysokością opłaty za dostęp do treści i materiałów na internetowej platformie interaktywnej Uniqskills.
 6. Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z dostępu do Treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie po dacie rozpoczęcia ich udostępniania. Niekorzystanie z Serwisu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 7. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z dostępu do Treści i materiałów udostępnianych od razu, po zarejestrowaniu płatności w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 24h po złożeniu zamówienia (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 8. W przypadku złożenia zamówienia na  dostęp do Treści i materiałów udostępnianych w określonym terminie po terminie rezygnacji podanym w pkt. 3 rozdziały 9, Wydawnictwu przysługuje opłata za dostęp do treści w pełnej wysokości. 
 9. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 11. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.
 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.uniqskills.com. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Biuro Obsługi Klienta
bok@forum-media.pl